Ca­fé Toon Dood­ge­woon

Dins­dag 12 ju­ni: Re­gie over je ei­gen le­vens­ein­de.

dinsdag
12
juni

Op dins­dag 12 ju­ni pra­ten we in het Ca­fé Toon Dood­ge­woon over Re­gie over je ei­gen le­vens­ein­de met als vraag: hoe kun je thuis ster­ven als je dat graag wil? Het on­der­werp wordt in­ge­leid door Pa­tri­cia Ga­jic, ver­pleeg­kun­di­ge pal­li­a­tie­ve zorg bij Land van Hor­ne en Jo­se­fien Hoe­ben, co­ör­di­na­tor vrij­wil­li­gers pal­li­a­tie­ve thuis­zorg bij  (De Zorg­groep, VPTZ).

Toon Her­mans Huis Weert , Graaf Ja­cob­straat 1 6001 XA , Weert
19:30
-
21:30

Ca­fé Dood­ge­woon is de ont­moe­tings­plek waar the­ma's over zorg in de laats­ste le­vens­fa­se be­spro­ken kun­nen wor­den. Het is be­stemd voor ie­der­een die zich wil ver­die­pen in the­ma's rond de ein­dig­heid van het le­ven. Het is ook be­doeld als ont­moe­tings­plek voor men­sen met een le­vens­be­drei­gen­de ziek­te, hun fa­mi­lie­le­den en vrien­den. Zij kun­nen hier te­recht met hun vra­gen.

De werk­groep Ca­fé Toon Dood­ge­woon or­ga­ni­seert in 2018 vier bij­een­kom­sten, met daar­naast de mo­ge­lijk­heid voor een ver­die­ping per the­ma als daar be­lang­stel­ling voor is. Al­le bij­een­kom­sten vin­den plaats op dins­dag van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Aan­mel­den is wen­se­lijk

Aan­mel­ding voor­af is ge­wenst. Dat kan door te bel­len naar het Toon Her­mans Huis tij­dens ope­nings­tij­den: T 0495 – 541444 of via een mail naar ca­fe­dood­ge­woon@toon­her­mans­huis­weert.nl

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie kunt u te­recht bij Luc­ky Gra­ve, 0495-543461 of Mar­griet Kwan­tes, 0495–536346.