Ca­fé Toon Dood­ge­woon: pijn­be­strij­ding

dinsdag
10
september

Op dins­dag 10 sep­tem­ber vindt de der­de bij­een­komst van Ca­fé Toon Dood­ge­woon voor dit jaar plaats. Tij­dens de­ze bij­een­komst staat het the­ma 'pijn­be­strij­ding' cen­traal. Drs. K. Pi­o­trow­ski, an­es­the­sist bij het SJG, geeft uit­leg over de mo­ge­lijk­he­den en on­mo­ge­lijk­he­den van pijn­be­strij­ding in de pal­li­a­tie­ve fa­se. 

19:30
-
21:30

Het Toon Her­mans Huis in Weert or­ga­ni­seert sa­men met het Net­werk Pal­li­a­tie­ve Zorg bij­een­kom­sten on­der de naam Ca­fé Toon Dood­ge­woon. Het zijn in­for­ma­tie­ve bij­een­kom­sten voor ie­der­een die te ma­ken heeft met een on­ge­nees­lij­ke ziek­te. Tij­dens de bij­een­kom­sten is er voor al­len ruim­te voor vra­gen over een waar­dig le­vens­ein­de.

Ca­fé Toon Dood­ge­woon vindt op 10 sep­tem­ber plaats van 19.30 tot 21.30 uur in het Toon Her­mans Huis aan de Graaf Ja­cob­straat 1 in Weert. Aan­mel­ding voor­af is ge­wenst. Aan­mel­den is mo­ge­lijk via T (0495) 54 14 44 of ca­fe­toon­dood­ge­woon@toon­her­mans­huis­weert.nl.
Voor meer in­for­ma­tie neem con­tact op met Theo Pe­ters via T 06 510 24 71 of Mar­griet Kwan­tes via T (0495) 53 63 46.