Bij­een­komst: De­men­te­ren doe je nooit al­leen

Deel jouw er­va­ring als man­tel­zor­ger voor ie­mand met de­men­tie

maandag
18
november

Het krij­gen van de­men­tie is voor ie­der­een die het treft zeer in­grij­pend, ook voor man­tel­zor­gers. Tij­dens een twee­tal bij­een­kom­sten in On­ze School in Maar­hee­ze kun­nen lot­ge­no­ten er­va­rin­gen de­len over de zorg van een de­men­te­ren­de part­ner, ou­der of ie­mand an­ders bin­nen fa­mi­lie of om­ge­ving.

14:00
-
15:30

De­men­tie

De­men­tie is een in­grij­pen­de her­sen­aan­doe­ning, waar­bij je lang­zaam je­zelf en el­kaar ver­liest. De (lang­du­ri­ge) zorg vraagt veel van man­tel­zor­gers. Ge­luk­kig is er pro­fes­si­o­ne­le zorg en be­ge­lei­ding ter on­der­steu­ning van cli­ënt en man­tel­zor­ger, maar is dat vol­doen­de? Voor man­tel­zor­gers is het moei­lijk om er­va­rin­gen te de­len met an­de­ren, om­dat er geen her­ken­ba­re er­va­rin­gen zijn. Lot­ge­no­ten zijn de­ge­ne die het bes­te be­grij­pen wat het be­te­kent om met een dier­ba­re met de­men­tie te le­ven. Tij­dens de twee bij­een­kom­sten gaat u in ge­sprek met an­de­re man­tel­zor­gers en kunt u uw er­va­rin­gen de­len.

Bij­een­kom­sten

De bij­een­kom­sten zijn op maan­dag 30 sep­tem­ber van 14.00 tot 15.30 uur en op maan­dag 18 no­vem­ber van 14.00 tot 15.30 uur. De bij­een­kom­sten vin­den plaats in On­ze School aan de Sta­ti­ons­straat 52 in Maar­hee­ze. Meld u voor 16 sep­tem­ber aan door een mail te stu­ren naar mh dot van dot doorn at land­van­hor­ne dot nl of kom langs bij de dag­be­ste­ding in On­ze School op maan­dag, don­der­dag of vrij­dag. Tij­dens de bij­een­kom­sten is het mo­ge­lijk om uw part­ner kos­te­loos deel te la­ten ne­men aan de dag­be­ste­ding in On­ze School.

Sa­men­wer­king

De bij­een­kom­sten zijn een sa­men­wer­king van de zorg­tra­ject­be­ge­lei­der, so­ci­aal ma­ke­laar, wijk­ver­pleeg­kun­di­ge en dag­be­ste­ding in On­ze School.