Beurs Wo­nen-Zorg-Wel­zijn Heyt­huy­sen

vrijdag
2
oktober

Op vrij­dag 2 ok­to­ber van­af 09.30 tot 17.30 uur or­ga­ni­seert de Se­ni­o­ren­ver­e­ni­ging Heyt­huy­sen in nau­we sa­men­wer­king met de KBO Mid­den-Lim­burg de beurs Wo­nen-Zorg-Wel­zijn in De Bom­bar­don. Op de­ze beurs ko­men al­le as­pec­ten van zorg, wo­nen en wel­zijn, waar­mee men met het vor­de­ren der ja­ren ge­con­fron­teerd kan wor­den, aan de or­de.

09:30
-
17:30

De­ze beurs is met na­me be­stemd voor de (aan­staan­de) se­ni­o­ren en ver­der voor ie­der­een die rond­loopt met ge­dach­ten wat hem of haar met het vor­de­ren der ja­ren kan ge­beu­ren. Zo gaat het over het woon­com­fort voor ou­de­ren. Het in­pas­sen van er­go­no­mi­sche voor­zie­nin­gen, be­wa­kings­sys­te­men, rol­stoel en rol­la­tor­vrien­de­lij­ke in­de­lin­gen. En wan­neer er zorg moet ko­men, zo­als huis­hou­de­lij­ke hulp, ver­pleeg­zorg, het ge­bruik van kunst- en hulp­mid­de­len van blik­ope­ner tot scoot­mo­biel, ook dan vindt men een pas­sen­de voor­lich­ting.

De beurs telt zo'n 45 stand­hou­ders, waar­on­der Land van Hor­ne, die op een aan­trek­ke­lij­ke wij­ze hier­op in­spe­len en waar ie­der­een te­recht kan met vra­gen. Ver­der wor­den er over uit­een­lo­pen­de on­der­wer­pen le­zin­gen en work­shops ge­ge­ven.

Lid of geen lid van een se­ni­o­ren­ver­e­ni­ging u bent van har­te wel­kom op de­ze beurs. Er is geen en­tree ver­schul­digd. In de di­rec­te na­bij­heid van de Bom­bar­don zijn rui­me mo­ge­lijk­he­den om gra­tis te par­ke­ren.