Be­ne­fiet play­back­show voor mu­ziek­pro­jec­ten zorg­cen­trum St. Jo­seph

zaterdag
30
september

Op za­ter­dag­avond 30 sep­tem­ber or­ga­ni­seert zorg­cen­trum St. Jo­seph een be­ne­fiet play­back­show in De Pin­nen­hof in Ne­der­weert. De en­tree­gel­den van de­ze show ko­men ge­heel ten goe­de aan mu­ziek­pro­jec­ten voor be­wo­ners van het zorg­cen­trum. Ie­der­een is van har­te uit­ge­no­digd om deel te ne­men aan de play­back­show of om te ko­men kij­ken.

19:30
-

"Mu­ziek is een be­lang­rijk mid­del om con­tact te ma­ken met men­sen met de ziek­te van Alz­hei­mer", ver­telt Re­nie van den Dun­gen, wel­zijns­coach bij Stich­ting Land van Hor­ne. "In la­te­re fa­ses van de­men­tie wan­neer ver­ba­le com­mu­ni­ca­tie niet meer mo­ge­lijk is, kan mu­ziek juist wel zor­gen voor con­tact. Door mid­del van mu­ziek­pro­jec­ten kun­nen we echt iets ex­tra's doen voor de be­wo­ners van St. Jo­seph", vult Il­se Jeurnin­ck, me­de­wer­ker wel­zijn aan.
Om de mu­ziek­pro­jec­ten mo­ge­lijk te ma­ken or­ga­ni­seert zorg­cen­trum St. Jo­seph een be­ne­fiet play­back­show. Ie­der­een die de mu­ziek­pro­jec­ten een warm hart toe­draagt is op 30 sep­tem­ber van har­te wel­kom bij de play­back­show als deel­ne­mer of toe­schou­wer. Kaart­jes kos­ten € 5 per per­soon en zijn van­af 21 au­gus­tus ver­krijg­baar bij zorg­cen­trum St. Jo­seph en de Bru­na in Ne­der­weert.

Ie­der­een kan zich aan­mel­den
Ie­der­een van­af 16 jaar kan zich aan­mel­den als deel­ne­mer aan de show. Al­leen, als duo of als groep. Dit kan tot en met 19 au­gus­tus door te bel­len naar Re­nie van den Dun­gen of een e-mail te stu­ren: T (0495) 59 67 30 en rmm.van.den.dun­gen@land­van­hor­ne.nl. Voor ie­de­re deel­ne­mer is er een prijs­je. De­co-Mu­sic zorgt de­ze avond voor de mu­ziek. Ver­de­re in­for­ma­tie volgt na de op­ga­ve. Re­nie: "We ho­pen op ve­le en­thou­si­as­te aan­mel­din­gen en een spet­te­rend pro­gram­ma."

Contactinformatie:
(RMM) Re­nie van den Dun­gen ev Nij­sen