Ba­nen­markt voor leer­lin­gen én af­stu­deer­ders

Be­nieuwd naar jouw car­ri­è­re­kan­sen in de zorg?

dinsdag
16
april

Kom dan op dins­dag 16 april tus­sen 16.30 en 18.00 uur naar de ba­nen­markt! Spe­ci­aal voor leer­lin­gen met een zorg­op­lei­ding én af­stu­deer­ders. We la­ten je zien wel­ke vlie­gen­de start je kunt ma­ken bij Land van Hor­ne.

16:30
-
18:00

Wat kun je ver­wach­ten?

We pre­sen­te­ren de mo­ge­lijk­he­den voor een baan bin­nen Land van Hor­ne. Wil jij wer­ken in een wijk­team? Of juist op een woon­zorglo­ca­tie? Bei­de is mo­ge­lijk in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, Leu­dal en in So­me­ren. Wij ho­ren graag jouw voor­keur. Heb je vra­gen? Wij be­ant­woor­den ze graag!

Kom sa­men met je klas­ge­no­ten!

Heb je vrien­den die een zorg­op­lei­ding vol­gen? Ge­zel­lig! Neem ze mee want ook zij zijn van har­te wel­kom!

Waar en wan­neer?

Op dins­dag 16 april tus­sen 16.30 en 18.00 uur bij woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven aan de Riet­straat 2 in Weert.

Aan­mel­den?

Ja, graag! Laat we­ten of je er­bij bent en met hoe­veel per­so­nen. Stuur een e-mail naar re­cruit­ment at land­van­hor­ne dot nl.

Ben je ver­hin­derd? Wel in­te­res­se in een baan?

Laat het ons we­ten, we plan­nen graag een an­de­re af­spraak. Stuur een e-mail naar re­cruit­ment at land­van­hor­ne dot nl of neem te­le­fo­nisch con­tact met ons op via T 088 987 88 88.

Contactinformatie:
Re­cruit­ment
T: 088 – 987 88 88