Alz­hei­mer Ca­fé Weert

Mu­ziek is won­der­lijk bij de­men­tie

maandag
19
juni

Mu­ziek speelt in het le­ven van veel men­sen een be­lang­rij­ke rol. Ge­luk­kig blijft het vaak tot op ho­ge leef­tijd mo­ge­lijk om van mu­ziek te ge­nie­ten, ook al laat je ge­heu­gen je in de steek. De emo­ties die door mu­ziek wor­den op­ge­roe­pen kun­nen ver­ge­ten mo­men­ten weer tot le­ven bren­gen. Op maan­dag 19 ju­ni ver­telt een mu­ziek­the­ra­peu­te tij­dens het Alz­hei­mer Ca­fé wat mu­ziek kan be­te­ke­nen voor men­sen met de­men­tie.

19:00
-
21:30

Ie­der­een is van har­te wel­kom bij het Alz­hei­mer Ca­fé. Men­sen met de­men­tie en hun part­ners of fa­mi­lie­le­den, man­tel­zor­gers, hulp­ver­le­ners en an­de­re be­lang­stel­len­den, jong en oud. Aan­mel­den is niet no­dig: u kunt van­af 19.00 uur bin­nen­lo­pen. Het pro­gram­ma start om 19.30 en duurt tot 21.30 uur. Uw eer­ste kop­je kof­fie of thee is gra­tis en voor uw vol­gen­de con­sump­tie be­taalt u een be­schei­den ver­goe­ding.

Wan­neer u niet be­schikt over ei­gen ver­voer en in Weert woont is er de mo­ge­lijk­heid u aan te mel­den voor de Bood­schap­pen­Plus­Bus van Punt Wel­zijn. Voor een ei­gen bij­dra­ge van € 3,00 wordt u thuis op­ge­haald en staat om 21.30 uur de bus op het plein bij het Keen­ter Hart klaar om u weer thuis te bren­gen. San­ne Kue­pers: bood­schap­pen­plus­bus at punt­wel­zijn dot nl  Tel. 697900.

Contactinformatie:
In­grid Reh­mann, GZ-psy­cho­loog
T: 06 50 61 77 59