maandag
18
februari

Op maan­dag 18 fe­bru­a­ri is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé. Het the­ma van de­ze avond is: Man­tel­zor­ger in ba­lans. Hoe zorg je goed voor je­zelf zo­dat je het vol­houdt?

19:30
-
21:30

Maan­dag 18 fe­bru­a­ri ge­ven twee psy­cho­lo­gen uit­leg over 'Part­ner in Ba­lans', de on­li­ne cur­sus voor naas­ten van men­sen met (een be­gin­nen­de vorm van) de­men­tie. Als ie­mand de­men­tie heeft raakt dit niet al­leen hem­zelf, maar ook zijn om­ge­ving. Een naas­te kan te ma­ken krij­gen met on­ze­ker­heid, ver­an­de­rin­gen en moei­lij­ke si­tu­a­ties. Door de lang­du­ri­ge zorg be­staat er een ri­si­co op over­be­las­ting van de­ze naas­ten. Het is daar­om van groot be­lang om tij­dig te le­ren om­gaan met de ver­an­de­rin­gen in het da­ge­lijk­se le­ven. Dit helpt om de zorg lan­ger vol te hou­den en om meer te kun­nen ge­nie­ten van het da­ge­lijk­se le­ven.

De on­li­ne cur­sus 'Part­ner in Ba­lans' is ge­richt op het be­hou­den van die ge­zon­de ba­lans in het da­ge­lijks le­ven. Hoe kan een naas­te ener­zijds toe­ko­men aan ei­gen be­hoef­ten en ge­zond blij­ven en an­der­zijds om­gaan met ver­an­de­rin­gen bij hun part­ner die steeds meer ver­geet, moei­te krijgt met spre­ken of in ge­drag ver­an­dert?

U krijgt de­ze avond  een in­druk van de cur­sus 'Part­ner in Ba­lans'. Ui­ter­aard is er vol­op ge­le­gen­heid om uw ei­gen vra­gen hier­over te stel­len. Heeft u daar moei­te mee dan kunt u uw vra­gen ook schrif­te­lijk in­die­nen.

Ie­der­een is van har­te wel­kom in het Alz­hei­mer Ca­fé! Zo­wel men­sen met de­men­tie en hun part­ners, man­tel­zor­gers, fa­mi­lie­le­den, zorg­ver­le­ners, als men­sen die zich ver­bon­den voe­len met het on­der­werp, jong en oud, ie­der­een kan zo bin­nen­lo­pen. Uw eer­ste kop­je kof­fie of thee is gra­tis, voor de vol­gen­de con­sump­tie wordt een be­schei­den ver­goe­ding ge­vraagd.

Het Alz­hei­mer Ca­fé wordt ge­hou­den in Het Keen­ter Hart, St. Jo­zefs­kerk­plein 3, 6006 ZH te Weert en is van­af 19.00 uur ge­o­pend. Het pro­gram­ma duurt van 19.30 tot 21.30 uur.