Alz­hei­mer Ca­fé Weert

Ver­schil­len­de vor­men van de­men­tie

maandag
21
januari


Op maan­dag 21 ja­nu­a­ri is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert. Het the­ma van de­ze avond is: Ver­schil­len­de vor­men van de­men­tie, waar­bij bij­zon­de­re aan­dacht voor de­men­tie bij jon­ge men­sen.De­ze avond komt er een ou­de­ren­spe­ci­a­list uit­leg ge­ven over de­men­tie. 

Keen­ter Hart , St. Jo­zefs­kerk­plein 3 6006 ZH , Weert , Ne­der­land
19:30
-
21:30

Wat  is de­men­tie nou ei­gen­lijk? Wel­ke vor­men zijn er en wel­ke ken­mer­ken ho­ren daar­bij? Zijn er me­di­cij­nen of be­han­de­lin­gen die toe­ge­past kun­nen wor­den? Al­le­maal vra­gen die de­ze avond aan de or­de zul­len ko­men. En ui­ter­aard is er vol­op ge­le­gen­heid om uw ei­gen vra­gen te stel­len. Heeft u daar moei­te mee dan kunt u uw vra­gen ook schrif­te­lijk in­die­nen.

Ie­der­een is van har­te wel­kom in het Alz­hei­mer Ca­fé! Zo­wel men­sen met de­men­tie en hun part­ners, man­tel­zor­gers, fa­mi­lie­le­den, zorg­ver­le­ners, als men­sen die zich ver­bon­den voe­len met het on­der­werp, jong en oud, ie­der­een kan bin­nen­lo­pen. Uw eer­ste kop­je kof­fie of thee  is gra­tis, voor de vol­gen­de con­sump­tie wordt een be­schei­den ver­goe­ding ge­vraagd.

Het Alz­hei­mer Ca­fé wordt ge­hou­den in Het Keen­ter Hart, St. Jo­zefs­kerk­plein 3, 6006 ZH te Weert en is van­af 19.00 uur ge­o­pend. Het pro­gram­ma duurt van 19.30 tot 21.30 uur.