Alz­hei­mer ca­fé Weert

THE­MA­THE­A­TER: De­men­tie in beeld.

maandag
17
september

In de week van We­reld Alz­hei­mer Dag – 21 sep­tem­ber – be­staat het Alz­hei­mer Ca­fé in Weert 15 jaar. Daar­om start het nieu­we sei­zoen op maan­dag 17 sep­tem­ber met een bij­zon­de­re avond.

19:00
-
21:30

Pro­gram­ma

Ac­teur Jan van der Ham­men zal u tij­dens een in­ter­ac­tie­ve voor­stel­ling mee­ne­men in de we­reld van de­men­tie. De voor­stel­ling be­staat uit een stuk so­lo the­a­ter met een lied en en­ke­le oe­fe­nin­gen.
Ui­ter­aard kunt u tij­dens de­ze avond al­le vra­gen stel­len die in u op ko­men. Ie­der­een is wel­kom en wij zor­gen voor een hap­je en een drank­je.

Het Alz­hei­mer Ca­fé wordt  ge­hou­den in Het Keen­ter Hart, St. Jo­zefs­kerk­plein 3, 6006 ZH te Weert en is van­af 19.00 uur ge­o­pend. Het pro­gram­ma duurt van 19.30 tot 21.30 uur

Doel­groep

Zo­wel men­sen met de­men­tie en hun part­ners, man­tel­zor­gers, fa­mi­lie­le­den, zorg­ver­le­ners als men­sen die ge­ïn­te­res­seerd zijn in het on­der­werp, jong en oud, ie­der­een kan zo bin­nen­lo­pen.

Meld u aan voor de Bood­schap­pen­Plus­Bus

In­dien u in Weert woon­ach­tig bent en u be­schikt niet over ei­gen ver­voer, dan kunt u zich aan­mel­den voor de Bood­schap­pen­Plus­Bus van Punt Wel­zijn. Voor meer in­for­ma­tie stuur een e-mail naar bood­schap­pen­plus­bus at punt­wel­zijn dot nl of neem te­le­fo­nisch con­tact op via (0495) 69 79 00. Voor een ei­gen bij­dra­ge van 3 eu­ro wordt u thuis op­ge­haald en staat om 21.30 uur de bus op het plein bij het Keen­ter Hart klaar om u weer thuis te bren­gen. Het mi­ni­mum be­drag waar­voor de bus rijdt is 15 eu­ro, dus er die­nen zich meer­de­re ge­brui­kers aan te mel­den.

Ge­wij­zig­de plan­ning

Let op: In ver­band met de herfst­va­kan­tie wordt in ok­to­ber het Alz­hei­mer Ca­fé Weert niet ge­hou­den op de 3e maar de 2e maan­dag van de maand.

Contactinformatie:
Le­ny Jon­kers
Alz­hei­mer ca­fé Weert