Alz­hei­mer Ca­fé Weert

De­men­tie en be­we­gen

maandag
18
juni

Tij­dens het laat­ste Alz­hei­mer Ca­fé van dit sei­zoen op maan­dag 18 ju­ni, gaan we in ge­sprek over be­we­gen. Be­we­gen is goed voor ie­der­een. Maar waar­om is het voor men­sen met de­men­tie zo be­lang­rijk om in be­we­ging te blij­ven? En wel­ke mo­ge­lijk­he­den zijn er, maar ook hoe gaat u er als man­tel­zor­ger mee om als uw naas­te daar niet zo'n be­hoef­te aan heeft?

 

Het Keen­ter Hart , St. Jo­sefs­kerk­plein 3 6006 ZH , Weert
19:30
-
21:30

Het Alz­hei­mer Ca­fé wordt ge­hou­den in Het Keen­ter Hart, St. Jo­zefs­kerk­plein 3, 6006 ZH te Weert en is van­af 19.00 uur ge­o­pend. Het pro­gram­ma duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Ie­der­een is van har­te wel­kom. Men­sen met de­men­tie en hun part­ners of fa­mi­lie­le­den, man­tel­zor­gers, hulp­ver­le­ners en an­de­re be­lang­stel­len­den, jong en oud. Aan­mel­den is niet no­dig: u kunt zo bin­nen­lo­pen. Uw eer­ste kop­je kof­fie of thee is gra­tis en voor uw vol­gen­de con­sump­tie be­taalt u een be­schei­den ver­goe­ding.

Wan­neer u niet be­schikt over ei­gen ver­voer en in Weert woont is er de mo­ge­lijk­heid u aan te mel­den voor de Bood­schap­pen­Plus­Bus van Punt Wel­zijn: bood­schap­pen­plus­bus at punt­wel­zijn dot nl Tel. 0495 69 79 00.  Voor een ei­gen bij­dra­ge van € 3,00 wordt u thuis op­ge­haald en staat om 21.30 uur de bus op het plein bij het Keen­ter Hart klaar om u weer thuis te bren­gen. Het mi­ni­mum be­drag waar­voor de bus rijdt is € 15,00, dus er die­nen zich wel meer­de­re ge­brui­kers aan te mel­den.

In ju­li en au­gus­tus is er geen Alz­hei­mer Ca­fé van­we­ge de va­kan­tie, in sep­tem­ber start het nieu­we sei­zoen. Het Alz­hei­mer Ca­fé in Weert be­staat dan 15 jaar, dus dat wordt een avond met een fees­te­lijk tin­tje!