Alz­hei­mer Ca­fé Weert

Rechts­be­scher­ming bij de­men­tie

maandag
16
april

Op maan­dag  16 april a.s. is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert.  Het the­ma is de­ze avond: Rechts­be­scher­ming bij de­men­tie. Voor men­sen met de­men­tie wordt het tij­dens het ziek­te­ver­loop steeds moei­lij­ker om de ei­gen wen­sen ken­baar te ma­ken. Bo­ven­dien kan men op een be­paald mo­ment niet meer de ei­gen be­lan­gen be­har­ti­gen. Wel­ke rech­ten heeft de per­soon met de­men­tie dan? En wel­ke rech­ten heb­ben de man­tel­zor­gers? Wat moet er al­le­maal wor­den ge­re­geld? De­ze avond komt een no­ta­ris hier­over pra­ten. U krijgt tips en in­for­ma­tie over hoe u er voor kunt zor­gen dat de be­lan­gen van al­le be­trok­ke­nen goed wor­den ge­re­geld en in ver­trouw­de han­den zijn.

Het Keen­ter Hart , St. Jo­zefs­kerk­plein 3 6006 ZH , Weert
19:30
-
21:30

Het Alz­hei­mer Ca­fé wordt  ge­hou­den in Het Keen­ter Hart, St. Jo­zefs­kerk­plein 3, 6006 ZH te Weert en is van­af 19.00 uur ge­o­pend. Het pro­gram­ma duurt van 19.30 tot 21.30 uur

Ie­der­een is van har­te wel­kom. Men­sen met de­men­tie en hun part­ners of fa­mi­lie­le­den, man­tel­zor­gers, hulp­ver­le­ners en an­de­re be­lang­stel­len­den, jong en oud. Aan­mel­den is niet no­dig: u kunt zo bin­nen­lo­pen. Uw eer­ste kop­je kof­fie  of thee  is gra­tis en voor uw vol­gen­de con­sump­tie be­taalt u een be­schei­den ver­goe­ding.

Wan­neer u niet be­schikt over ei­gen ver­voer en in Weert woont is er de mo­ge­lijk­heid u aan te mel­den voor de Bood­schap­pen­Plus­Bus van Punt Wel­zijn: bood­schap­pen­plus­bus at punt­wel­zijn dot nl Tel. 697900.  Voor een ei­gen bij­dra­ge van € 3,00 wordt u thuis op­ge­haald en staat om 21.30 uur de bus op het plein bij het Keen­ter Hart klaar om u weer thuis te bren­gen. Het mi­ni­mum be­drag waar­voor de bus rijdt is € 15,00, dus er die­nen zich wel zich meer­de­re ge­brui­kers aan te mel­den.

Graag tot ziens in ons Alz­hei­mer Ca­fé.

Voor­uit­blik Alz­hei­mer Ca­fé Weert op maan­dag 14 mei : In voor- en te­gen­spoed. LET OP: i.v.m. Pink­ster­maan­dag is het dan niet de 3e maar de 2e maan­dag van de maand!

Meer in­for­ma­tie:    i dot reh­mann at land­van­hor­ne dot nl

                            le­ny dot jon­kers at de­zorg­groep dot nl

                            ire­ne dot ver­heij­den at hulp­bij­de­men­tie dot nl