Alz­hei­mer Ca­fé Weert

Wat is de­men­tie?

maandag
19
februari

Op maan­dag 19 fe­bru­a­ri is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Het Keen­ter Hart in Weert. Een ge­ri­a­ter geeft de­ze avond van­af 19.30 uur uit­leg over de­men­tie. Want wat is de­men­tie nou ei­gen­lijk? Wel­ke vor­men zijn er en wel­ke ken­mer­ken ho­ren daar­bij? Zijn er me­di­cij­nen of be­han­de­lin­gen die toe­ge­past kun­nen wor­den? Al­le­maal vra­gen die de­ze avond de re­vue pas­se­ren. Ui­ter­aard is er ook vol­op ge­le­gen­heid om uw ei­gen vra­gen te stel­len. 

Het Keen­ter Hart , St. Jo­zefs­kerk­plein 3 6006 ZH , Weert , Ne­der­land
19:30
-
21:30

Ie­der­een is van har­te wel­kom in het Alz­hei­mer Ca­fé! Zo­wel men­sen met de­men­tie en hun part­ners, man­tel­zor­gers, fa­mi­lie­le­den, zorg­ver­le­ners, als men­sen die zich ver­bon­den voe­len met het on­der­werp, jong en oud, ie­der­een kan zo bin­nen­lo­pen. Uw eer­ste kop­je kof­fie of thee is gra­tis, voor de vol­gen­de con­sump­tie wordt een be­schei­den ver­goe­ding ge­vraagd.

Het Alz­hei­mer Ca­fé wordt ge­hou­den in Het Keen­ter Hart, St. Jo­zefs­kerk­plein 3, 6006 ZH te Weert en is van­af 19.00 uur ge­o­pend. Het pro­gram­ma duurt van 19.30 tot 21.30 uur

Wan­neer u niet be­schikt over ei­gen ver­voer en in Weert woont is er de mo­ge­lijk­heid u aan te mel­den voor de Bood­schap­pen­Plus­Bus van Punt Wel­zijn. Voor een ei­gen bij­dra­ge van € 3,00 wordt u thuis op­ge­haald en staat om 21.30 uur de bus op het plein bij het Keen­ter Hart klaar om u weer thuis te bren­gen. Meld u aan bij San­ne Kue­pers E:bood­schap­pen­plus­bus at punt­wel­zijn dot nl of T: 0495 697900.
Het mi­ni­mum be­drag waar­voor de bus rijdt is € 15,00, dus er die­nen zich wel zich meer­de­re ge­brui­kers aan te mel­den.