Alz­hei­mer Ca­fé Weert

The­a­ter van ver­hel­de­ring

maandag
15
januari

Op maan­dag  15 ja­nu­a­ri  is er weer Alz­hei­mer Ca­fé. De­ze avond staat in het te­ken van be­grip. Door het op­voe­ren van kor­te al­le­daag­se scè­nes ne­men Wy­cher van den Bre­men en Ina Hol­trop (sa­men ge­drags­ge­ne­ra­tor) u mee in de we­reld van de­men­tie. Een in­ter­ac­tie­ve be­na­de­ring, waar­in de da­ge­lijk­se prak­tijk wordt na­ge­bootst, maakt het ge­mak­ke­lij­ker ge­drag te zien en ver­vol­gens te ver­an­de­ren. Tij­dens de avond wor­den con­cre­te ge­drags­pro­ble­men bij de­men­tie be­spro­ken en ge­a­na­ly­seerd.

Keen­ter Hart , St. Jo­zefs­kerk­plein 3 6006 ZH , Weert
19:30
-
21:30

Ie­der­een is van har­te wel­kom in het Alz­hei­mer Ca­fé! Zo­wel men­sen met de­men­tie en hun part­ners, man­tel­zor­gers, fa­mi­lie­le­den, zorg­ver­le­ners,  als men­sen die zich ver­bon­den voe­len met het on­der­werp, jong en oud, ie­der­een kan zo bin­nen­lo­pen.  Uw eer­ste kop­je kof­fie  of thee  is gra­tis, voor de vol­gen­de con­sump­tie wordt een be­schei­den ver­goe­ding ge­vraagd.

Het Alz­hei­mer Ca­fé wordt  ge­hou­den in Het Keen­ter Hart, St. Jo­zefs­kerk­plein 3, 6006 ZH te Weert en is van­af 19.00 uur ge­o­pend. Het pro­gram­ma duurt van 19.30 tot 21.30 uur

Wan­neer u niet be­schikt over ei­gen ver­voer  en in Weert woont is er de mo­ge­lijk­heid u aan te mel­den voor de Bood­schap­pen­Plus­Bus van Punt Wel­zijn.  

San­ne Kue­pers:  bood­schap­pen­plus­bus at punt­wel­zijn dot nl   Tel. 0495 697900.  Voor een ei­gen bij­dra­ge van € 3,00 wordt u thuis op­ge­haald en staat om 21.30 uur de bus op het plein bij het Keen­ter Hart klaar om u weer thuis te bren­gen. Het mi­ni­mum be­drag waar­voor de bus rijdt is € 15,00, dus  er die­nen zich wel  zich meer­de­re ge­brui­kers  aan te mel­den.