Alz­hei­mer Ca­fé Weert: Om­gaan met ver­lies

maandag
20
november

Op maan­dag 20 no­vem­ber is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert. Het the­ma is de­ze avond  "Om­gaan met ver­lies". Zo­wel de per­soon met de­men­tie als diens om­ge­ving krijgt te ma­ken met ver­lie­ser­va­rin­gen. De per­soon met de­men­tie ver­liest zijn ge­heu­gen, prak­ti­sche vaar­dig­he­den en zelf­stan­dig­heid. De om­ge­ving ver­liest on­der an­de­re zijn on­af­han­ke­lijk­heid en een ge­spreks­part­ner met wie al­les ge­deeld kon wor­den.Tij­dens dit Alz­hei­mer Ca­fé gaan we met een ge­spreks­lei­der van een part­ner­groep in ge­sprek over de­ze the­ma's.             

 

 

Het Alz­hei­mer Ca­fé wordt ge­hou­den in Het Keen­ter Hart, St. Jo­zefs­kerk­plein 3, 6006 ZH te Weert en is van­af 19.00 uur ge­o­pend. Het pro­gram­ma duurt van 19.30 tot 21.30 uur

Ie­der­een is van har­te wel­kom. Men­sen met de­men­tie en hun part­ners of fa­mi­lie­le­den, man­tel­zor­gers, hulp­ver­le­ners en an­de­re be­lang­stel­len­den, jong en oud. Aan­mel­den is niet no­dig: u kunt zo bin­nen­lo­pen. Uw eer­ste kop­je kof­fie of thee  is gra­tis en voor uw vol­gen­de con­sump­tie be­taalt u slechts een be­schei­den ver­goe­ding.

Wan­neer u niet be­schikt over ei­gen ver­voer en in Weert woont is er de mo­ge­lijk­heid u aan te mel­den voor de Bood­schap­pen­Plus­Bus van Punt Wel­zijn. Voor een ei­gen bij­dra­ge van € 3,00 wordt u thuis op­ge­haald en staat om 21.30 uur de bus op het plein bij het Keen­ter Hart klaar om u weer thuis te bren­gen. San­ne Kue­pers: bood­schap­pen­plus­bus at punt­wel­zijn dot nl, Tel. 697900.

Meer in­for­ma­tie:

In­grid Reh­mann, i dot reh­mann at land­van­hor­ne dot nl

Contactinformatie:
In­grid Reh­mann, GZ- psy­cho­loog
T: 088 9878215