Alz­hei­mer Ca­fé: ver­geet­ach­tig­heid of de­men­tie

maandag
20
januari

Op maan­dag 20 ja­nu­a­ri is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert. De­ze avond staat in het te­ken van her­ken­ning van de­men­tie. Want wan­neer is er nu spra­ke van ver­geet­ach­tig­heid en wan­neer kun­nen we spre­ken van de­men­tie?

19:30
-
21:30

De gast­spre­ker zal uit­leg ge­ven over het dia­gnos­tisch pro­ces op de ge­heu­gen­po­li. Zij zal daar­bij die­per in­gaan op het ge­heu­gen­on­der­zoek, ook wel het neu­ro­psy­cho­lo­gisch on­der­zoek ge­noemd. Bo­ven­dien zal wor­den toe­ge­licht hoe men­sen een be­zoek aan de ge­heu­gen­po­li heb­ben er­va­ren. 

In­for­ma­tie, tips en lot­ge­no­ten­con­tact 
Ie­der­een is van har­te wel­kom in het Alz­hei­mer Ca­fé! Zo­wel men­sen met de­men­tie en hun part­ners, man­tel­zor­gers, fa­mi­lie­le­den, zorg­ver­le­ners, als men­sen die zich ver­bon­den voe­len met het on­der­werp, jong en oud, ie­der­een kan bin­nen­lo­pen.  
 
Lo­ca­tie en tijd 
Het Alz­hei­mer Ca­fé wordt ge­hou­den in Het Keen­ter Hart, St. Jo­zefs­kerk­plein 3, 6006 ZH in Weert en is van­af 19.00 uur ge­o­pend. Het pro­gram­ma duurt van 19.30 tot 21.30 uur.