Alz­hei­mer Ca­fé: The­a­ter­voor­stel­ling van Jan van der Ham­men

woensdag
8
december

HET ALZ­HEI­MER CA­FE GAAT NIET DOOR

He­laas gaat het alz­hei­mer ca­fe op woens­dag 8 de­cem­ber niet door van­we­ge de gel­den­de maat­re­ge­len van­uit de over­heid. 

 

19:30
-
21:30

In­for­ma­tie, tips en lot­ge­no­ten­con­tact 
Ons Alz­hei­mer Ca­fé is be­stemd voor ie­der­een die op de één of an­de­re ma­nier met de­men­tie te ma­ken heeft of er­in is ge­ïn­te­res­seerd. Zo­wel men­sen met de­men­tie en hun part­ners, man­tel­zor­gers, fa­mi­lie­le­den, zorg­ver­le­ners, als men­sen die zich ver­bon­den voe­len met het on­der­werp, jong en oud.