Alz­hei­mer Ca­fé: Stem­ming, ge­drags­ver­an­de­ring en de­men­tie

woensdag
10
november

Op woens­dag 10 no­vem­ber is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert. De­ze avond staat in het te­ken van stem­ming, ge­drags­ver­an­de­ring en de­men­tie. Een spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de ver­telt.

19:30
-
21:30

In­for­ma­tie, tips en lot­ge­no­ten­con­tact 
Ons Alz­hei­mer Ca­fé is be­stemd voor ie­der­een die op de één of an­de­re ma­nier met de­men­tie te ma­ken heeft of er­in is ge­ïn­te­res­seerd. Zo­wel men­sen met de­men­tie en hun part­ners, man­tel­zor­gers, fa­mi­lie­le­den, zorg­ver­le­ners, als men­sen die zich ver­bon­den voe­len met het on­der­werp, jong en oud. Ui­ter­aard han­te­ren wij de co­ro­na-maat­re­ge­len.

De toe­gang in gra­tis, even­als het eer­ste kop­je kof­fie of thee.

Voor­af aan­mel­den ver­plicht
Door de co­ro­na-maat­re­ge­len is het aan­tal be­zoe­kers dat wij mo­gen ont­van­gen be­perkt, dat be­te­kent: geen vrije in­loop maar voor­af ver­plicht aan­mel­den via an­ne dot kies at kpn­mail dot nl met ver­mel­ding van te­le­foon­num­mer, maxi­maal 2 be­zoe­kers per ge­zin, ge­zond­heids­che­que bij bin­nen­komst, 1,5 me­ter af­stand hou­den en niet rond­lo­pen. En let op: vol is vol! De ge­zond­heid voor on­ze be­zoe­kers, hun naas­ten en on­ze vrij­wil­li­gers staat im­mers voor­op.

Lo­ca­tie en tijd 
Het Alz­hei­mer Ca­fé wordt ge­hou­den in Het Keen­ter Hart, St. Jo­zefs­kerk­plein 3, 6006 ZH in Weert en is van­af 19.15 uur ge­o­pend. Het pro­gram­ma duurt van 19.30 tot 21.30 uur.