Alz­hei­mer Ca­fé Maar­hee­ze

Wat is de­men­tie?

woensdag
21
februari

De­ze bij­een­komst stond eer­ste ge­pland op 14 fe­bru­a­ri, maar is ver­zet naar de 21e i.v.m. Car­na­val.

De­men­tie wordt ver­oor­zaakt door een ziek­te van de her­se­nen. Ver­schijn­se­len die hier­bij op­tre­den heb­ben veel in­vloed op ie­mands le­ven en dat van zijn / haar naas­ten. Er wordt veel on­der­zoek ge­daan naar de­men­tie en de be­han­del­mo­ge­lijk­he­den. Daar­naast zijn er ver­schil­len­de vor­men en ver­schijn­se­len van de­men­tie. Ook zul­len de sta­dia van het ver­loop en be­han­del­mo­ge­lijk­he­den be­spro­ken wor­den. Een ge­ri­a­ter van het St. Jan Gast­huis zal hier­over met ons in ge­sprek gaan. 

Ge­meen­schaps­huis De Smelt­kroes , Kij­kak­kers 1 , Maar­hee­ze
19:30
-
21:00

Wan­neer?
Ie­de­re twee­de woens­dag van de maand. NB. In fe­bru­a­ri van­we­ge car­na­val is dit de der­de woens­dag.
In ju­li en au­gus­tus is geen Ca­fé.

Hoe Laat?
De zaal is open van­af 19.00 uur. Het pro­gram­ma start om 19.30 uur en ein­digt om 21.00 uur. De toe­gang is gra­tis.

Waar?
Ge­meen­schaps­huis De Smelt­kroes, Kij­kak­kers 1, Maar­hee­ze, tel. 0495 593219,

In­lich­tin­gen
Voor meer in­for­ma­tie over het Alz­hei­mer Ca­fé kunt u con­tact op­ne­men met:

Mar­ti­ne Veld­man, psy­cho­loog, Stich­ting Land van Hor­ne
m.veld­man@land­van­hor­ne.nl
Tel. 0900 333 5555

Or­ga­ni­sa­tie
Het Alz­hei­mer Ca­fé is een ini­ti­a­tief van Alz­hei­mer Ne­der­land en Stich­ting Land van Hor­ne, Zuid­zorg en Cordaad Wel­zijn.

Voor het Alz­hei­mer Ca­fé Maar­hee­ze zijn we drin­gend op zoek naar ge­spreks­lei­ders. Hebt u be­lang­stel­ling of wilt u meer in­for­ma­tie? Neem con­tact op met het Steun­punt Man­tel­zorg en stuur een be­richt­je naar: frank­too­nen@cordaad­wel­zijn.nl

Help mee om de ge­meen­te Cra­nen­don­ck nóg de­men­tie­vrien­de­lij­ker te ma­ken!