17 maart open da­gen: Hor­ne­hoof en Ee­gels­hoe­ve

zaterdag
17
maart

Be­zich­tig het fon­kel­nieu­we Hor­ne­hoof, be­leef het mo­der­ne Ee­gels­hoe­ve, proef hoe het is in de zorg! Dat kan al­le­maal op de open da­gen bij Land van Hor­ne.

 

 

14:00
-
17:00

De woon­zorg­cen­tra Hor­ne­hoof in Weert en Ee­gels­hoe­ve in So­me­ren to­nen zich op 17 maart aan het pu­bliek. Ie­der­een is van har­te wel­kom tus­sen 14.00 en 17.00 uur. Het the­ma van de open dag is: klop­pend hart van zorg, wel­zijn, en wo­nen.

Me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers van de twee woon­zorg­cen­tra la­ten u graag zien hoe zij ie­de­re dag klaar staan voor on­ze cli­ën­ten. Er zijn rou­tes uit­ge­stip­peld waar­door u zelf kunt be­kij­ken en be­le­ven wel­ke be­drij­vig­heid er is en wat we doen voor goe­de zorg, per­soon­lijk wel­zijn en aan­ge­naam wo­nen.

Eer­ste blik in Hor­ne­hoof 

In het na­jaar van 2017 na­men de eer­ste be­wo­ners hun in­trek in de ap­par­te­men­ten en groeps­wo­nin­gen van woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof. Het nieu­we com­plex, mid­den in de stad, voelt heel open en ruim­te­lijk aan, maar is te­ge­lij­ker­tijd ook knus. De gro­te raam­par­tij­en zor­gen voor veel uit­zicht en lich­te ruim­ten, en de na­tuur­lij­ke kleu­ren in het ge­bouw ver­ster­ken dit. 't Gaf­fel is de cen­tra­le ont­moe­tings­plek en in de bin­nen­tui­nen en op de rui­me bal­kons kun­nen cli­ën­ten van het voor­jaars­zon­ne­tje ge­nie­ten. Hor­ne­hoof is ui­ter­aard voor­zien van mo­der­ne tech­nie­ken om goe­de en vei­li­ge zorg te bie­den.

Ee­gels­hoe­ve ver­rast

Met Bra­bant­se gast­vrij­heid wordt u in Ee­gels­hoe­ve be­groet. De bij­zon­de­re ar­chi­tec­tuur, leu­ke in­rich­ting en de sfeer­vol­le gas­te­rij zul­len u hier, aan de rand van So­me­ren, ver­ba­zen. We ge­ven graag een im­pres­sie van de ve­le ac­ti­vi­tei­ten die we hier or­ga­ni­se­ren, zo­als schil­de­ren, meer be­we­gen voor ou­de­ren of een mu­ziekoch­tend sa­men met kin­de­ren van de ba­sis­school. Ee­gels­hoe­ve, zelf nog geen 8 jaar oud, is toch al een be­grip in de om­ge­ving.

In­fo over wer­ken, op­lei­din­gen en vrij­wil­li­gers­werk

Tij­dens de open dag is er ook in­for­ma­tie over wer­ken, op­lei­din­gen en vrij­wil­li­gers­werk.

Kom een kijk­je ne­men

Kom een kijk­je ne­men bij de­ze lo­ca­ties van Wo­nen Lim­burg en Land van Hor­ne op za­ter­dag 17 maart. Hor­ne­hoof ligt aan de Vo­gels­bleek 20 in Weert en Ee­gels­hoe­ve ligt aan de Ter Hof­stad­laan 201 in So­me­ren. Er is he­laas zeer be­perk­te par­keer­ge­le­gen­heid, dus het ad­vies is om met de fiets, te voet of open­baar ver­voer te ko­men, als dat mo­ge­lijk is. Voor meer in­for­ma­tie over de open da­gen: kijk op of www.land­van­hor­ne.nl of bel T 0900 333 55 55.

Hornehoof
Al veel ge­zel­lig­heid in nieu­we Hor­ne­hoof
Hornehoof
Hor­ne­hoof
Hornehoof
Me­vrouw trots op haar ap­par­te­ment in Hor­ne­hoof
Eegelshoeve
Druk bij Ee­gels­hoe­ve tij­dens Bu­ren­dag
Eegelshoeve
Ee­gels­hoe­ve ademt ruim­te (ach­ter­zij­de)
Eegelshoeve
Ee­gels­hoe­ve: leu­ke ac­ti­vi­teit sa­men met kin­de­ren ba­sis­school