16 maart open da­gen: Was­se­rij en St. Char­les

Week van Zorg & Wel­zijn

zaterdag
16
maart

De was­se­rij in Weert en woon­zorg­cen­trum St. Char­les in Heyt­huy­sen to­nen zich op za­ter­dag 16 maart aan het pu­bliek. Ie­der­een is van har­te wel­kom. Het the­ma van de open dag is: maak ken­nis met kun­de. Me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers van de­ze lo­ca­ties la­ten u graag zien hoe zij ie­de­re dag klaar staan voor on­ze cli­ën­ten. Een uit­ge­stip­pel­de rou­te leidt de be­zoe­kers langs di­ver­se ruim­tes en in­for­ma­tie­stands, waar­door zij er­va­ren wat er al­le­maal op de­ze lo­ca­ties ge­beurt.

Hy­per­mo­der­ne was­se­rij
De was­se­rij be­staat in­mid­dels 10 jaar en dus is het hoog tijd om de deu­ren te ope­nen voor pu­bliek. De was­se­rij biedt een was­ser­vi­ce en een strijkser­vi­ce aan voor cli­ën­ten van de zorg­cen­tra van Stich­ting Land van Hor­ne en voor be­wo­ners van aan­gren­zen­de aan­leun­wo­nin­gen die er ge­bruik van wil­len ma­ken. Wie wil, kan zich la­ten ver­ras­sen door de ge­au­to­ma­ti­seer­de ap­pa­ra­ten en het ge­he­le was­pro­ces.

St. Char­les ver­rast
Woon­zorg­cen­trum St. Char­les ligt net bui­ten het dorp Heyt­huy­sen, in een lan­de­lij­ke en groe­ne om­ge­ving. Het ka­rak­te­ris­tie­ke ge­bouw stamt uit de ja­ren 20 van de vo­ri­ge eeuw. Het voor­ma­lig zorg­cen­trum is ver­nieuwd en er is een woon­zorg­cen­trum voor in de plaats ge­ko­men dat be­staat uit 79 huur­ap­par­te­men­ten. Een en­thou­si­ast team van me­de­wer­kers biedt hier thuis­zorg. Daar­naast be­schikt St. Char­les over ver­schil­len­de voor­zie­nin­gen waar­on­der de sfeer­vol­le gas­te­rij Ka­ri­bu. Er is veel te zien en te be­le­ven.

In­fo over wer­ken, op­lei­din­gen en vrij­wil­li­gers­werk
Tij­dens de open dag is er ook in­for­ma­tie over wer­ken, op­lei­din­gen en vrij­wil­li­gers­werk bij Stich­ting Land van Hor­ne.

Waar en wan­neer?
Kom een kijk­je ne­men bij de­ze lo­ca­ties op za­ter­dag 16 maart. St. Char­les aan de Op de Bos 2 in Heyt­huy­sen opent zijn deu­ren tus­sen 14.00 en 16.30 uur en de was­se­rij aan de Moes­dijk 18 in Weert opent zijn deu­ren tus­sen 10.00 en 14.00 uur. Er is he­laas be­perk­te par­keer­ge­le­gen­heid, dus het ad­vies is om met de fiets, te voet of open­baar ver­voer te ko­men, als dat mo­ge­lijk is.