Agen­da

Over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten

Actuele gebeurtenissen

  • vrijdag
    2
    oktober

    Op vrij­dag 2 ok­to­ber van­af 09.30 tot 17.30 uur or­ga­ni­seert de Se­ni­o­ren­ver­e­ni­ging Heyt­huy­sen in nau­we sa­men­wer­king met de KBO Mid­den-Lim­burg de beurs Wo­nen-Zorg-Wel­zijn in De Bom­bar­don. Op de­ze beurs ko­men al­le as­pec­ten van zorg, wo­nen en wel­zijn, waar­mee men met het vor­de­ren der ja­ren ge­con­fron­teerd kan wor­den, aan de or­de.

    Lees meer...