Agen­da

Over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten

Actuele gebeurtenissen

 • maandag
  11
  maart

  Er be­staan ver­schil­len­de hulp­mid­de­len die kun­nen hel­pen om zo lang mo­ge­lijk thuis te blij­ven wo­nen. Tij­dens de the­ma­bij­een­komst van de wijk­ver­pleeg­kun­di­gen van Keent en Moe­sel, op maan­dag 11 maart geeft Me­di­cu­ra uit­leg over de ver­schil­len­de hulp­mid­de­len.

  Lees meer...
 • dinsdag
  12
  maart

  Op dins­dag 12 maart vindt de eer­ste bij­een­komst van Ca­fé Toon Dood­ge­woon voor dit jaar plaats. Tij­dens de­ze bij­een­komst staat het the­ma 'zin­ge­ving' cen­traal. Ria Soers, gees­te­lijk ver­zor­ger, gaat met de deel­ne­mers in ge­sprek over zin­ge­ving en wat dit voor hen in­houdt. Daar­naast wordt stil­ge­staan bij de vraag of er een ver­schil is in zin­ge­ving wan­neer je ziek bent? 

  Lees meer...
 • dinsdag
  12
  maart

  Land van Hor­ne groeit. De­ze groei komt door de nieuw­bouw van het Zorg­plein in Weert en de ver­hui­zing van de Hun­ting­ton­af­de­ling in het zorg­cen­trum St. Jo­seph in Ne­der­weert. Door de­ze nieu­we kan­sen zijn wij op zoek naar en­thou­si­as­te col­le­ga's die het leuk vin­den om sa­men met een nieuw team aan de slag te gaan. Wil je graag meer we­ten over wer­ken bij Mar­ti­nus of St. Jo­seph. Wij or­ga­ni­se­ren twee in­for­ma­tie­mark­ten. Je bent van har­te wel­kom!

  Lees meer...
 • zaterdag
  16
  maart

  De was­se­rij in Weert en woon­zorg­cen­trum St. Char­les in Heyt­huy­sen to­nen zich op za­ter­dag 16 maart aan het pu­bliek. Ie­der­een is van har­te wel­kom. Het the­ma van de open dag is: maak ken­nis met kun­de. Me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers van de­ze lo­ca­ties la­ten u graag zien hoe zij ie­de­re dag klaar staan voor on­ze cli­ën­ten. Een uit­ge­stip­pel­de rou­te leidt de be­zoe­kers langs di­ver­se ruim­tes en in­for­ma­tie­stands, waar­door zij er­va­ren wat er al­le­maal op de­ze lo­ca­ties ge­beurt.

  Lees meer...
 • Actuele gebeurtenissen

 • dinsdag
  2
  april

  De da­tum voor het lan­de­lijk Hun­ting­ton con­gres is be­kend: 2 april 2019. Met als the­ma 'Zorg­mij­den: Er is toch niets aan de hand?' or­ga­ni­seert de Stich­ting Land van Hor­ne sa­men met Ver­e­ni­ging van Hun­ting­ton een lan­de­lijk con­gres over de ziek­te van Hun­ting­ton.

  Lees meer...