Ac­tu­eel

Nieuws en agen­da

Lees meer over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten in on­ze agen­da. Het laat­ste nieuws over on­ze lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen in de zorg, in­no­va­ties en spe­ci­a­le ge­beur­te­nis­sen leest u op on­ze nieuw­s­pa­gi­na.

Ont­vang tips, agen­da-items en nieuws

Wilt u au­to­ma­tisch op de hoog­te blij­ven van on­ze laat­ste nieuw­tjes? Meld u dan aan voor de di­gi­ta­le nieuws­brief van Land van Hor­ne. U ont­vangt een­maal per maand een nieuws­brief met daar­in tips, aan­ko­men­de agen­da-items en nieuws­be­rich­ten. U meldt zich aan door hier­on­der uw e-mail­adres in te vul­len.