Merkt u dat uw moe­der niet meer vaak het huis uit gaat of steeds min­der on­der­neemt? Dat de da­gen wat lang wor­den of haar we­reld­je steeds klei­ner wordt? Met dag­be­ste­ding ge­ven we weer vorm aan haar da­gen en ont­moe­ten staat cen­traal. Dag­be­ste­ding is ook voor men­sen be­doeld die zelf niet meer goed de deur uit kun­nen door bij­voor­beeld een be­per­king.

Dag­rit­me en ook 'on­der de men­sen'

Dag­be­ste­ding is voor men­sen die thuis wo­nen en voor zich­zelf geen zin­vol­le dagin­vul­ling kun­nen or­ga­ni­se­ren. Zij heb­ben moei­te om de da­ge­lijk­se ac­ti­vi­tei­ten te re­ge­len waar­door ze in een so­ci­aal iso­le­ment kun­nen ko­men. Dit kan ko­men door bij­voor­beeld be­gin­nen­de de­men­tie, of door een li­cha­me­lij­ke be­per­king. Dag­be­ste­ding brengt struc­tuur in hun dag en week en kan er­voor zor­gen dat ie­mand (lan­ger) thuis kan blij­ven wo­nen.

Activiteiten en gezellige sfeer

Be­zoe­kers kun­nen een of meer­de­re da­gen per week naar dag­be­ste­ding in de buurt gaan. Hoe ziet zo'n dag er dan uit? We star­ten tus­sen 9 uur en half 10. We on­der­ne­men ge­du­ren­de de dag sa­men al­ler­lei ac­ti­vi­tei­ten in de huis­ka­mer, of in de bui­ten­lucht, zo­als ge­heu­gen-, cre­a­tie­ve, so­ci­a­le en be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten. Al­le ac­ti­vi­tei­ten zijn ge­richt op so­ci­aal con­tact en zelf­red­zaam­heid waar­bij sfeer en ge­zel­lig­heid erg be­lang­rijk is. We spe­len in op de per­soon­lij­ke vra­gen van deel­ne­mers: wat zijn zij zelf al­tijd ge­wend om te doen of wat on­der­ne­men ze graag.
Tus­sen de mid­dag eten we ge­za­men­lijk de maal­tijd en er is ge­le­gen­heid om even te rus­ten. Rond 16 uur slui­ten we de dag af en gaan de be­zoe­kers weer naar huis.

 

Dag­be­ste­ding steunt man­tel­zorg

Als u al lan­ge­re tijd veel voor uw part­ner of uw va­der of moe­der zorgt, dan hebt u ook af en toe een mo­ment voor uzelf no­dig. Dag­be­ste­ding biedt rust­pun­ten in de week voor de man­tel­zor­gers. Hier­door krijgt u wat meer ruim­te en kunt u uw fa­mi­lie­lid ook be­ter blij­ven hel­pen. Er is bij de dag­be­ste­ding ook aan­dacht voor de man­tel­zor­ger. We den­ken graag mee en kun­nen ad­vies ge­ven als u thuis er­gens te­gen aan­loopt.

Con­tact

Dag­be­ste­ding is mo­ge­lijk in Bu­del, Soe­rendonk, Ne­der­weert, Weert en Stramp­roy. Voor deel­na­me is een Wmo- in­di­ca­tie van de ge­meen­te no­dig (Wet maat­schap­pe­lij­ke on­der­steu­ning) of een Wlz-in­di­ca­tie (Wet lang­du­ri­ge zorg). Het kan ook via het PGB (per­soons­ge­bon­den bud­get) ge­or­ga­ni­seerd wor­den of op ei­gen kos­ten. Bel ons vrij­blij­vend voor meer uit­leg of on­der­steu­ning bij het aan­vra­gen: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar on­ze cli­ën­ten­ser­vi­ce­dienst: csd@land­van­hor­ne.nl.

Is meer zorg no­dig?

Als ie­mand naast dag­be­ste­ding ook spe­ci­a­lis­ti­sche zorg no­dig heeft, zo­als fy­si­o­the­ra­pie of be­han­de­ling van een psy­cho­loog of spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de, dan kan dag­be­han­de­ling een mo­ge­lijk­heid zijn. U leest meer over de vor­men van dag­be­han­de­ling bij be­han­de­ling en re­va­li­da­tie.