We le­ven in een di­gi­ta­le we­reld. Niet al­leen voor jon­ge­ren is er ge­noeg te be­le­ven on­li­ne, maar ook voor ou­de­ren. Land van Hor­ne heeft een over­zicht ge­maakt van on­li­ne ac­ti­vi­tei­ten die voor u in­te­res­sant kun­nen zijn. Klik op de links en be­kijk de ver­schil­len­de cur­sus­sen, heer­lij­ke re­cep­ten, be­weeg­oe­fe­nin­gen en het ac­tu­e­le nieuws in uw re­gio. 

Land van Hor­ne vi­deo's

 • Hart­ver­war­men­de steun
  Door al­ler­lei ini­ti­a­tie­ven wor­den on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers ver­war­mend met steun. De prach­ti­ge ini­ti­a­tie­ven zijn ge­bun­deld in di­ver­se vi­deo's. De­ze zijn te be­kij­ken in de play­list Hart­ver­war­men­de steun op het Land van Hor­ne ka­naal op You­tu­be.
  Be­kijk de vi­deo op You­Tu­be

 • Mu­ziek van Il­se
  Mu­ziek­the­ra­peut Il­se zingt mooie lied­jes. De­ze lied­jes kunt u luis­te­ren in de play­list Mu­ziek­the­ra­peut Il­se op het Land van Hor­ne ka­naal op You­tu­be.
  Be­kijk de vi­deo op You­Tu­be

 • Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal
  On­ze fy­si­o­the­ra­peu­ten van het team Vi­taal Thuis vin­den het be­lang­rijk dat u in de­ze tijd fit blijft. Om u daar­bij te hel­pen, heb­ben ze voor u vi­deo's op­ge­no­men met be­we­gin­gen die u thuis kunt doen. De­ze vi­deo's kunt u be­kij­ken in de play­list Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal op het Land van Hor­ne ka­naal op You­tu­be.
  Be­kijk de vi­deo op You­Tu­be

Ove­ri­ge vi­deo's

 • Ken­ne­dy­mars 2019 in So­me­ren-Hei­de
  Een sfeer­im­pres­sie van de Ken­ne­dy­mars 2019 in So­me­ren-Hei­de.
  Be­kijk de vi­deo op You­Tu­be

 • Weert van bo­ven
  L1 biedt unie­ke af­le­ve­rin­gen met de mooi­ste plek­jes van Lim­burg van­uit de lucht. Zo hebt u Lim­burg nog nooit ge­zien!
  Be­kijk de vi­deo op L1

 • Weert 70er ja­ren
  Unie­ke film­beel­den uit Weert. De­ze zijn ge­filmd tus­sen 1967 en 1982.
  Be­kijk de vi­deo op You­Tu­be  


Web­si­tes

 • Se­ni­or­web
  De di­gi­ta­le we­reld maakt het le­ven leu­ker en mak­ke­lij­ker. Se­ni­or­Web helpt u uw weg te vin­den in de snel ver­an­der­de di­gi­ta­le we­reld. Op de­ze web­si­te vindt u gra­tis tips en uit­leg.
  Be­zoek de web­si­te Se­ni­or­web

 • Se­ni­o­ren­net
  De­ze web­si­te is spe­ci­aal voor ou­de­ren met al­ler­lei leu­ke ac­ti­vi­tei­ten. Bij­voor­beeld on­der het kop­je 'Vrije tijd' staan leu­ke quiz­zen om ge­za­men­lijk te spe­len, fo­to's om sa­men door te kij­ken of an­de­re ac­ti­vi­tei­ten. Houdt er re­ke­ning mee dat en­ke­le ac­ti­vi­tei­ten al­leen toe­gan­ke­lijk zijn met een ac­count.
  Be­zoek de web­si­te Se­ni­o­ren­net

 • De Luis­ter­lijn
  In het holst van de nacht, in de vroe­ge och­tend of op een feest­dag. De Luis­ter­lijn is dag en nacht, het he­le jaar door, be­reik­baar voor men­sen die be­hoef­te heb­ben aan een ver­trou­we­lijk ge­sprek. Per mail, al­le da­gen van de week per chat en 24/7 per te­le­foon.
  Be­zoek de web­si­te De Luis­ter­lijn
 • Weert van vroe­ger
  Op de­ze web­si­te is de ge­schie­de­nis van Weert in beeld ge­bracht. 
  Be­zoek de web­si­te Weert­van­vroe­ger

 • Punt Wel­zijn
  Punt Wel­zijn helpt u bij vraag­stuk­ken over vei­lig­heid, ge­zond­heid, so­ci­a­le con­tac­ten en huis­ves­ting. Ze hel­pen u om zo lang mo­ge­lijk fit te blij­ven zo­dat u mee kunt blij­ven doen. Ze voor­zien u van een pas­send ad­vies op ba­sis van hun er­va­rin­gen en in­zich­ten.
  Be­zoek de web­si­te Punt­Wel­zijn

 • Luis­ter­boe­ken / ge­luids­fra­ge­men­ten
  Luis­ter­boe­ken en ge­luid­frag­men­ten die u op ie­der mo­ment van de dag kunt luis­te­ren. On­der­weg of ge­woon thuis.
  Be­zoek de web­si­te Ra­dio-Ne­der­land

 • Re­cep­ten
  On­li­ne bij Om­roep Max vindt u een kook­boek met re­cep­ten die in de tv-pro­gram­ma's zijn be­reid. Vas­te koks en ve­le gast­koks be­rei­den voor u de lek­ker­ste ge­rech­ten.
  Be­kijk de re­cep­ten van Max

 • Heel Hol­land Bakt re­cep­ten
  Met de­ze re­cep­ten bakt u zelf de heer­lijk­ste re­cep­ten van het tv-pro­gram­ma Heel Hol­land Bakt. Veel bak­ple­zier!
  Be­kijk de re­cep­ten van Heel Hol­land Bakt

 • Cur­sus­sen
  Wilt u graag een cur­sus vol­gen? Op de web­si­te van Om­roep Max vindt u een breed aan­bod aan cur­sus­sen. Wat denkt u van een cur­sus ha­ken, brei­en, schil­de­ren of Frans? Be­kijk het aan­bod en kies de cur­sus die het bes­te bij u past.
  Be­kijk de cur­sus­sen van Max


Lo­kaal nieuws

On­li­ne vindt u di­ver­se web­si­tes met het al­ler­laat­ste nieuws in uw ge­meen­te en aan­gren­zen­den ge­meen­ten.


Tv-pro­gram­ma's

Ne­der­land in Be­we­ging
Wilt u in­ves­te­ren in uw ge­zond­heid? Mee­doen met Ne­der­land in Be­we­ging be­te­kent dat u al een kwar­tier be­weegt van het aan­be­vo­len da­ge­lijk­se half uur.
Be­kijk al­le af­le­ve­rin­gen van Ne­der­land in Be­we­ging

NPO
Hebt u net uw fa­vo­rie­te tv-pro­gram­ma ge­mist? Van 'Ne­der­land in Be­we­ging' tot 'Het NOS jour­naal', al­les is via de web­si­te van NPO te­rug te kij­ken.
Be­kijk uw fa­vo­rie­te tv-pro­gram­ma te­rug


On­li­ne ex­po­si­ties

Ge­niet van de kunst­schat­ten die mu­sea her­ber­gen. Zo heb­ben be­roem­de mu­sea een aan­tal on­li­ne ex­po­si­ties die u kunt be­kij­ken. U kunt de En­gel­se on­der­ti­te­ling aan­pas­sen naar Ne­der­lands door op de 'ver­ta­len met Goog­le' but­ton te klik­ken die on­der­in het beeld te zien is.