Fit­ness Vi­taal 50+

Spor­ten on­der be­ge­lei­ding fy­si­o­the­ra­peut

Be­we­gen is goed voor ie­der­een, jong en oud! Na­tuur­lijk... het maakt u fit­ter, ster­ker en le­ni­ger. Maar be­we­gen is ook goed voor de her­se­nen én voor uw hu­meur. Spe­ci­aal voor de ou­de­re doel­groep is er Fit­ness Vi­taal 50+. Fit­ness­groe­pen be­ge­leid door fy­si­o­the­ra­peu­ten van Stich­ting Land van Hor­ne. 

Voor­de­len Fit­ness Vi­taal 50+

 

  • Pro­fes­si­o­ne­le be­ge­lei­ding
  • Oe­fen­sche­ma op maat
  • Klei­ne fit­ness­groe­pen (maxi­maal 8 per­so­nen)
  • Spor­ten met leef­tijds­ge­no­ten

In­schrij­vin­gen

Voor­dat u be­gint met spor­ten be­spre­ken we sa­men uw doe­len. Ver­vol­gens stel­len we een pas­send in­di­vi­du­eel oe­fen­pro­gram­ma op. U traint vol­gens een in­di­vi­du­eel pro­gram­ma, op uw ei­gen ni­veau. Zon­der pres­ta­tie­druk, maar wel met een doel. Bij­voor­beeld om ge­woon lek­ker te be­we­gen, om uw con­di­tie op peil te hou­den of te ver­be­te­ren of mis­schien wel om af te val­len. In­dien ge­wenst krijgt u ad­vies over uw voe­dings­pa­troon van on­ze di­ë­tist.

Waar en wan­neer?

We fit­nes­sen in de oe­fen­zaal van het Be­han­del­cen­trum aan het Zorg­plein Land van Hor­ne (Vo­gels­bleek 1, Weert).
De fit­ness­groe­pen zijn op de vol­gen­de da­gen en tijd­stip­pen:

  • maan­dag van 15.00 tot 16.00 uur
  • maan­dag van 16.00 tot 17.00 uur
  • woens­dag van 15.00 tot 16.00 uur
  • vrij­dag van 9.00 tot 10.00 uur

Voor wie?

Ie­der­een kan zich aan­mel­den. De eni­ge voor­waar­de is dat de deel­ne­mers gro­ten­deels zelf­stan­dig kun­nen trai­nen.

Wat is de prijs?

Wilt u één keer per week on­der be­ge­lei­ding spor­ten? Dan be­taalt u €43,35 eu­ro per maand. Wilt u 2 keer per week spor­ten, dan be­taalt u €59,55 eu­ro per maand. De in­schrijf­kos­ten be­dra­gen een­ma­lig €27,10 eu­ro.

Er­va­rin­gen van deel­ne­mers

"Toen ik hoor­de dat in het Be­han­del­cen­trum aan het Zorg­plein Land van Hor­ne een fit­ness­groep was voor ou­de­ren, heb ik mij di­rect in­ge­schre­ven. Voor­al als je ou­der wordt, is het goed om zo veel mo­ge­lijk te be­we­gen. Al­les wordt stijf en stram, want wat rust dat roest. Ik ga er met veel ple­zier naar toe en hoop het nog lang te kun­nen doen. Er zijn ver­schil­len­de men­sen die ik ken van vroe­ger, dat schept weer een band."

"Ik voel me hier vei­lig en ver­trouwd. Er is fij­ne en des­kun­di­ge be­ge­lei­ding. Ik zou ook om de hoek kun­nen gaan spor­ten, maar ik hecht er veel waar­de aan dat ik per­soon­lijk be­ge­leid word door een fy­si­o­the­ra­peut. Ook is er veel ruim­te voor per­soon­lij­ke aan­dacht, niet al­leen ge­richt op het fit­ness­pro­gram­ma, maar ook in­te­res­se in mij als per­soon. Daar­naast is het ook nog eens erg ge­zel­lig!"

Vra­gen?

Lijkt het u wat om bij ons te ko­men fit­nes­sen of wilt u eens een fit­nes­s­les uit­pro­be­ren? Neem vrij­blij­vend con­tact op met de af­de­ling fy­si­o­the­ra­pie via T 088 98 78 197 of E fy­si­o­the­ra­pie at land­van­hor­ne dot nl. Of vul on­der­staand con­tact­for­mu­lier in.

Con­tact­for­mu­lier

Vul on­der­staand for­mu­lier en één van on­ze fy­si­o­the­ra­peu­ten neemt con­tact met u op.

Leveranciers

Geen items gevonden

Deze vraag stellen we u om spam te voorkomen.

Fit­ness Vi­taal 50+
Fit­ness Vi­taal 50+
Fit­ness Vi­taal 50+
Fit­ness Vi­taal 50+
Fit­ness Vi­taal 50+
Fit­ness Vi­taal 50+
Fit­ness Vi­taal 50+