Cur­sus­sen van Vi­taal Thuis

Pre­ven­tie- en fit­pro­gram­ma's

Ie­der­een wil graag vi­taal ou­der wor­den en zo lang mo­ge­lijk zelf­stan­dig wo­nen. U kunt zelf een steen­tje hier­aan bij­dra­gen door uw men­ta­le en li­cha­me­lij­ke veer­kracht te ver­gro­ten. Wij kun­nen u hier­mee op weg hel­pen! De be­han­de­la­ren van Vi­taal Thuis ge­ven di­ver­se (gra­tis) cur­sus­sen die u nieu­we in­zich­ten en prak­ti­sche hand­vat­ten ge­ven die di­rect toe­pas­baar zijn. U kunt de cur­sus vol­gen van­uit uw per­soon­lij­ke mo­ti­va­tie, maar net zo goed voor uw naas­te. Tij­dens de cur­sus kunt u re­ke­nen op een ge­dre­ven en pro­fes­si­o­ne­le trai­ner met ja­ren­lan­ge prak­tijk­er­va­ring.

Aan­bod cur­sus­sen

Cur­sus Vi­taal met de­men­tie

Heeft uw part­ner of een van uw ou­ders de­men­tie? Dat kan soms las­tig zijn. Wilt u be­ter om kun­nen gaan met de­men­tie? Meer grip krij­gen op het ver­an­der­de ge­drag? Vi­taal Thuis geeft de cur­sus Vi­taal met de­men­tie waar­bij u van pro­fes­si­o­nals prak­ti­sche in­for­ma­tie ont­vangt over het om­gaan met de­men­tie.
12 bij­een­kom­sten van 2 uur
Cur­sus is gra­tis

Lees meer in­for­ma­tie over de­ze cur­sus

Cur­sus Ge­zond ou­der wor­den

Een goe­de ge­zond­heid is meer dan al­leen fy­siek ge­zond zijn. Vi­taal Thuis geeft de cur­sus Ge­zond ou­der wor­den waar­bij u leert om van­uit ver­schil­len­de in­vals­hoe­ken naar ge­zond oud wor­den te kij­ken. De on­der­wer­pen be­we­ging, voe­ding, ont­span­ning en so­ci­a­le con­tac­ten ko­men aan bod.
8 bij­een­kom­sten van 2 uur
Cur­sus is gra­tis

Lees meer in­for­ma­tie over de­ze cur­sus

Trai­ning bij reu­ma en ar­tro­se

De er­go­the­ra­peu­ten van Vi­taal Thuis bie­den het Joint Pro­tec­ti­on Pro­gram­me aan. Dit is een ge­wrichts­be­scher­mend be­han­del­pro­gram­ma bij Reu­ma­to­ï­de Ar­tri­tis (reu­ma) en ar­tro­se. De trai­ning be­staat uit prak­ti­sche in­for­ma­tie en oe­fe­nin­gen voor het ver­min­de­ren van pijn­klach­ten en het voor­ko­men van mo­ge­lij­ke ver­groei­in­gen.
4 bij­een­kom­sten van 2,5 uur 
Ver­goe­ding via uw zorg­ver­ze­ke­raar

Lees meer in­for­ma­tie over de­ze cur­sus
.

Pro­fes­si­o­ne­le trai­ners uit de prak­tijk

De trai­ners van de cur­sus­sen zijn be­han­de­la­ren van het Vi­taal Thuis team. Ie­de­re be­han­de­laar heeft zijn ei­gen spe­ci­a­lis­me: fy­si­o­the­ra­pie, er­go­the­ra­pie, psy­cho­lo­gie, di­ë­te­tiek, lo­go­pe­die, maat­schap­pe­lijk werk en ou­de­ren­ge­nees­kun­de. Zo bent u al­tijd ver­ze­kerd van een vak­kun­di­ge trai­ner met ja­ren­lan­ge prak­tijk­er­va­ring.

Over Vi­taal Thuis

Door een ope­ra­tie, ziek­te of door het ou­der wor­den kunt u te­gen pro­ble­men aan­lo­pen die uw da­ge­lijks le­ven be­lem­me­ren of be­ïn­vloe­den. Mis­schien gaan de al­le­daag­se din­gen moei­lij­ker, wilt u weer con­di­tie op­bou­wen, hebt u moei­te om op uw ou­de ge­wicht te ko­men of merkt u dat com­mu­ni­ce­ren moei­za­mer gaat? De be­han­de­la­ren van het Vi­taal Thuis team kun­nen u hel­pen. Vi­taal Thuis biedt di­ver­se the­ra­pie­vor­men aan. U kunt de be­han­de­la­ren be­zoe­ken in een zorg­cen­trum bij u in de buurt of in het Be­han­del­cen­trum aan het Zorg­plein Land van Hor­ne in Weert. De be­han­de­la­ren ko­men ook bij u aan huis als dat no­dig is.
Lees meer over wat Vi­taal Thuis voor u kan be­te­ke­nen.

Leveranciers

Geen items gevonden