Be­we­gen voor ou­de­ren

Be­we­ging is goed voor ons al­le­maal

Vindt u het ook leuk om te be­we­gen? Of hebt u een duw­tje in de rug no­dig om het be­we­gen vol te hou­den? Kies dan voor een groeps­les Meer Be­we­gen voor Ou­de­ren (MB­vO). Doe ge­zel­lig mee bij u in de buurt.

 

Meer Be­we­gen voor Ou­de­ren

Li­chaams­be­we­ging is be­lang­rijk, ook voor ou­de­ren. Daar­om or­ga­ni­se­ren we in al on­ze (woon)zorg­cen­tra veel be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten. Bij veel van de­ze ac­ti­vi­tei­ten, waar­on­der Meer Be­we­gen voor Ou­de­ren-gym­nas­tiek, kun­nen ook men­sen uit de buurt deel­ne­men.

On­der des­kun­di­ge be­ge­lei­ding van een MB­vO-do­cent kunt u sa­men met an­de­re ou­de­ren spel- en be­we­gings­ple­zier er­va­ren. Sa­men spor­ten mo­ti­veert, is ge­zel­lig en kunt op een leu­ke en ont­span­nen ma­nier aan uw ge­zond­heid wer­ken. Voor de ac­ti­vi­teit MB­vO wordt een ei­gen bij­dra­ge ge­vraagd. We bie­den MB­vO aan in Stramp­roy, Weert en So­me­ren. Op di­ver­se an­de­re lo­ca­ties bie­den we an­de­re be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten aan.

Be­weeg­tui­nen

Sa­men oe­fe­nin­gen doen op een on­ge­dwon­gen ma­nier kan ook in on­ze be­weeg­tui­nen. Op en­ke­le lo­ca­ties vindt u in de bui­ten­lucht toe­stel­len die u hel­pen bij het li­cha­me­lijk ge­zond blij­ven. Af­han­ke­lijk van de lo­ca­tie kunt u de toe­stel­len zelf­stan­dig ge­brui­ken, wan­neer u tijd en zin hebt, of in groeps­ver­band on­der be­ge­lei­ding op ge­plan­de mo­men­ten.

Con­tact

Neem voor meer in­for­ma­tie over de­ze en an­de­re ac­ti­vi­tei­ten con­tact met ons op door te bel­len naar T 0900 333 55 55.

Leveranciers

Geen items gevonden