Cur­sus­sen van Vi­taal Thuis

Ie­der­een wil graag vi­taal ou­der wor­den en zo lang mo­ge­lijk zelf­stan­dig wo­nen. U kunt zelf een steen­tje hier­aan bij­dra­gen door uw men­ta­le en li­cha­me­lij­ke veer­kracht te ver­gro­ten. Wij kun­nen u hier­mee op weg hel­pen! De be­han­de­la­ren van Vi­taal Thuis ge­ven di­ver­se (gra­tis) cur­sus­sen die u nieu­we in­zich­ten en prak­ti­sche hand­vat­ten ge­ven die di­rect toe­pas­baar zijn. U kunt de cur­sus vol­gen van­uit uw per­soon­lij­ke mo­ti­va­tie, maar net zo goed voor uw naas­te. Tij­dens de cur­sus kunt u re­ke­nen op een ge­dre­ven en pro­fes­si­o­ne­le trai­ner met ja­ren­lan­ge prak­tijk­er­va­ring.

On­li­ne ac­ti­vi­tei­ten

We le­ven in een di­gi­ta­le we­reld. Niet al­leen voor jon­ge­ren is er ge­noeg te be­le­ven on­li­ne, maar ook voor ou­de­ren. Land van Hor­ne heeft een over­zicht ge­maakt van on­li­ne ac­ti­vi­tei­ten die voor u in­te­res­sant kun­nen zijn. Klik op de links en be­kijk de ver­schil­len­de cur­sus­sen, heer­lij­ke re­cep­ten, be­weeg­oe­fe­nin­gen en het ac­tu­e­le nieuws in uw re­gio. 

Fit­ness Vi­taal 50+

Be­we­gen is goed voor ie­der­een, jong en oud! Na­tuur­lijk... het maakt u fit­ter, ster­ker en le­ni­ger. Maar be­we­gen is ook goed voor de her­se­nen én voor uw hu­meur. Spe­ci­aal voor de ou­de­re doel­groep is er Fit­ness Vi­taal 50+. Fit­ness­groe­pen be­ge­leid door fy­si­o­the­ra­peu­ten van Stich­ting Land van Hor­ne. 

Be­we­gen voor ou­de­ren

Vindt u het ook leuk om te be­we­gen? Of hebt u een duw­tje in de rug no­dig om het be­we­gen vol te hou­den? Kies dan voor een be­weeg­ac­ti­vi­teit bij u in de buurt. Doe ge­zel­lig mee!

 

Ac­ti­vi­tei­ten voor ou­de­ren

Als u wat ou­der wordt, kunt u zelf kie­zen hoe u uw tijd in­vult. De een heeft het nog druk­ker dan voor het pen­si­oen, voor de an­der voelt de week mis­schien stie­kem wat leeg. Wilt u graag wat voor uzelf  on­der­ne­men en an­de­ren ont­moe­ten, dan zijn de ac­ti­vi­tei­ten voor ou­de­ren van Land van Hor­ne bij u in de buurt iets voor u.