Ser­vi­ce voor­zie­ning

Be­we­gen voor ou­de­ren

Li­chaams­be­we­ging is be­lang­rijk, ook voor ou­de­ren. Daar­om or­ga­ni­se­ren we in al on­ze (woon)zorg­cen­tra veel be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten. Bij veel van de­ze ac­ti­vi­tei­ten, waar­on­der Meer Be­we­gen voor Ou­de­ren-gym­nas­tiek, kun­nen ook men­sen uit de buurt deel­ne­men.

Zaal­tje hu­ren

Wilt u uw ver­jaar­dag of een bij­zon­de­re ge­le­gen­heid vie­ren, maar is het thuis al­tijd net te krap? Of hebt u bij voor­baat al stress als u denkt wat u al­le­maal moet voor­be­rei­den? Als we een feest­je ge­ven ver­ge­ten we vaak zelf te ge­nie­ten. Dat kan ook an­ders! Huur een zaal­tje in on­ze (woon)zorg­cen­tra. U hebt lek­ker veel ruim­te, al­les bij de hand en u kunt de hap­jes en drank­jes door ons la­ten ver­zor­gen. Uw gas­ten ge­nie­ten én u ge­niet.

Ac­ti­vi­tei­ten voor ou­de­ren

Als u wat ou­der wordt, kunt u zelf kie­zen hoe u uw tijd in­vult. De een heeft het nog druk­ker dan voor het pen­si­oen, voor de an­der voelt de week mis­schien stie­kem wat leeg. Wilt u graag wat voor uzelf  on­der­ne­men en an­de­ren ont­moe­ten, dan zijn de ac­ti­vi­tei­ten voor ou­de­ren van Land van Hor­ne bij u in de buurt iets voor u.

Kor­tings­pas

'Een kor­tings­pas van Land van Hor­ne? Waar kun je die dan voor ge­brui­ken?' Dat vraagt u zich mis­schien wel af. Bij­voor­beeld voor kor­ting op een nieu­we (zon­ne)bril, op nieu­we meu­bels, spor­ten, het uit­be­ste­den van klus­sen en een zorg­ver­ze­ke­ring. Een voor­deel­pas voor win­kels en be­drij­ven ge­woon hier in de buurt.

Eet­punt en gas­te­rij

Van­daag hoeft u niet te be­den­ken wat u zult ko­ken. Van­daag ook geen af­was voor u. Kies een lek­ke­re maal­tijd of ge­recht in een eet­punt of gas­te­rij van Land van Hor­ne. Ze­ker als u al­leen bent, is het soms moei­lijk om het op te bren­gen om ie­de­re dag weer een ge­zon­de maal­tijd te ko­ken. Wat fijn om ge­zel­lig aan te kun­nen schui­ven. Ook voor een kop­je kof­fie met vlaai of een klein hap­je bent u bij ons van har­te wel­kom.