Weert - St. Mar­ti­nus

Wo­nen met zorg, in het hart van Weert

In het cen­trum van Weert ligt zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus. In een mo­der­ne en rui­me set­ting kunt u er wo­nen en in al­le rust en pri­va­cy ver­zorgd en be­han­deld wor­den. In het zorg­cen­trum vindt u al­le vor­men van com­plexe ou­de­ren­zorg. St. Mar­ti­nus is ge­spe­ci­a­li­seerd op het ter­rein van de­men­tie, ge­ron­to-psy­chi­a­trie, ge­drags­pro­ble­ma­tiek, re­ac­ti­ve­ring en be­schikt over rui­me er­va­ring en be­han­de­ling ten aan­zien van chro­nisch so­ma­ti­sche aan­doe­nin­gen.

 

Al­le vor­men van com­plexe ou­de­ren­zorg

Zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus heeft 104 ver­pleeg­huis­plaat­sen voor de­men­te­ren­de ou­de­ren en voor ou­de­ren met so­ma­ti­sche (li­cha­me­lij­ke) klach­ten. De mo­der­ne af­de­lin­gen so­ma­tiek zijn voor­zien van al­le fa­ci­li­tei­ten en het ac­cent ligt er op kleur en licht. In St. Mar­ti­nus is ook een re­va­li­da­tie­cen­trum ge­ves­tigd. De af­de­ling re­va­li­da­tie be­staat uit 56 ap­par­te­men­ten.

Zorg op maat

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u in St. Mar­ti­nus zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kunt wo­nen, bin­nen een pret­ti­ge en vei­li­ge leef­om­ge­ving. Een nieuw thuis. Fa­mi­lie, vrien­den en de lo­ka­le ge­meen­schap zijn hier­bij van gro­te waar­de. Uw mo­ge­lijk­he­den en be­hoef­ten, met on­der­steu­ning van men­sen uit uw om­ge­ving, vor­men het uit­gangs­punt bij het bie­den van on­ze zorg. Pro­fes­si­o­ne­le zorg is aan­vul­lend en on­der­steu­nend.

Sfeer en ka­rak­ter

Naast de best pas­sen­de zorg zijn ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer erg be­lang­rijk. Ie­der zorg­cen­trum van Land van Hor­ne heeft een ei­gen sfeer en ka­rak­ter. St. Mar­ti­nus ligt in het hart van Weert en be­schikt over een ge­zel­li­ge gas­te­rij waar ie­der­een van har­te wel­kom is. In het zorg­cen­trum zijn ver­schil­len­de fa­ci­li­tei­ten en voor­zie­nin­gen waar u ge­bruik van kunt ma­ken. Ook wor­den er ve­le ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd waar­aan u kunt deel­ne­men. Kijk voor meer in­for­ma­tie over de fa­ci­li­tei­ten en ac­ti­vi­tei­ten bo­ven­aan de­ze pa­gi­na.

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

Activiteiten

Be­we­gen

U kunt in St. Mar­ti­nus deel­ne­men aan het rol­stoel­dan­sen, het pro­gram­ma Meer Be­we­gen voor Ou­de­ren, mu­ziek en dans, de wan­del­club of u kunt er eens op uit gaan met de rol­stoel­fiets. Be­we­ging is goed voor li­chaam en geest.

Door re­gel­ma­tig te be­we­gen ver­be­tert uw spier­kracht, con­di­tie en ba­lans. Hier­door is het ge­mak­ke­lij­ker da­ge­lijk­se ac­ti­vi­tei­ten te blij­ven doen. Be­we­gen draagt bij aan de zelf­stan­dig­heid en is ook leuk om te doen.

Cre­a­tie­ve ac­ti­vi­tei­ten

Deel­ne­men aan de cre­a­tie­ve ac­ti­vi­tei­ten kan be­te­ke­nen dat u zelf iets cre­ëert, maakt en hier­van ge­niet of deel­neemt om de sfeer te proe­ven van het sa­men be­zig zijn. Er­va­ring is niet no­dig. U kunt bij­voor­beeld ko­ken, bak­ken, deel­ne­men aan de cre­a­tie­ve soos of het volks­schil­de­ren. 

In­di­vi­du­e­le ac­ti­vi­tei­ten

Vindt u het fijn om in­di­vi­du­eel een ac­ti­vi­teit te on­der­ne­men? In over­leg met u wordt een vrij­wil­li­ger ge­zocht om sa­men een ac­ti­vi­teit te on­der­ne­men. U kunt den­ken aan het be­luis­te­ren van mu­ziek, het spe­len van een spel, een eind­je wan­de­len of het kij­ken van fo­to’s.

Mu­ziek

Mu­ziek kan ons vro­lijk stem­men, ener­gie ge­ven of her­in­ne­rin­gen op­roe­pen. Luis­te­ren naar mooie mu­ziek ont­spant, brengt rust of brengt ons in be­we­ging. In St. Mar­ti­nus kunt u ge­nie­ten van klas­sie­ke mu­ziek, het be­wo­ners­koor of van een mu­ziek­be­le­ving op de af­de­ling met gi­taar­be­ge­lei­ding.

Ont­span­nings­ac­ti­vi­tei­ten

Naast de we­ke­lijk­se ac­ti­vi­tei­ten or­ga­ni­seert zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus di­ver­se ont­span­nings­ac­ti­vi­tei­ten en sei­zoens­ge­bon­den fees­ten waar cli­ën­ten, buurt­be­wo­ners en fa­mi­lie­le­den van har­te wel­kom zijn.

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

In het zorg­cen­trum bie­den we di­ver­se aan­vul­len­de fa­ci­li­tei­ten en dien­sten. De­ze vindt u hier­on­der. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus ligt aan de Vo­gels­bleek in het cen­trum van Weert. Een bus­hal­te ligt op cir­ca 2 mi­nu­ten loop­af­stand.

Gas­te­rij De Man­tel

Gas­te­rij De Man­tel in zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus is een knus res­tau­rant waar cli­ën­ten, be­zoe­kers en buurt­ge­no­ten kun­nen ge­nie­ten van een kop­je kof­fie. U kunt er ook te­recht voor een lek­ke­re lunch of een ge­zel­lig di­ner.  

Gra­tis wi­fi

Er is in zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus gra­tis wi­fi be­schik­baar op de af­de­ling PG, de af­de­ling Long­stay BG en in gas­te­rij de Man­tel.

In­ter­net­werk­plek

U kunt in zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus ge­bruik ma­ken van de in­ter­net­werk­plek om te in­ter­net­ten of om uw e-mail te chec­ken.

Ka­bel­krant

Mid­dels de ka­bel­krant blijft u op de hoog­te van we­tens­waar­dig­he­den en in­for­ma­tie rond­om ac­ti­vi­tei­ten in zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus.

Kap­per

'Als uw haar maar goed zit', een be­kend ge­zeg­de dat veel men­sen ter har­te ne­men. Een knip­beurt of uw haar la­ten föh­nen; dat kan bij de kap­sa­lon in St. Mar­ti­nus.

Par­keer­ge­le­gen­heid

Bij zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus is par­keer­ge­le­gen­heid in de di­rec­te na­bij­heid.

Stil­teruim­te

Zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus be­schikt over een stil­teruim­te. U kunt hier te al­len tij­de vrij ge­bruik van ma­ken. Ook wor­den er in het zorg­cen­trum li­tur­gi­sche vie­rin­gen ge­hou­den.

Tuin

Zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus be­schikt over ver­schil­len­de ter­ras­sen waar u kunt ge­nie­ten van de bui­ten­lucht. Het is er heer­lijk ver­toe­ven.

Was­ser­vi­ce

Vindt u het was­sen en het strij­ken van uw kle­ding ook zo'n tijd­ro­ven­de klus of wel­licht ver­moei­end? Stich­ting Land van Hor­ne be­schikt over een mo­der­ne was­se­rij. Wan­neer u in St. Mar­ti­nus komt wo­nen, kunt u er­voor kie­zen hier ge­bruik van te ma­ken.

Een warm welkom bij de receptie in St. Martinus
Lekker een hapje eten in Gasterij de Mantel
Dagbehandeling voor ouderen met dementie
St. Martinus Luchtfoto
Revalidatieafdeling - fysiotherapie