Weert - St. Mar­ti­nus

Wo­nen met zorg, in het hart van Weert

Zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus gaat ver­nieu­wen: de oud­bouw van het zorg­cen­trum wordt ver­van­gen door nieuw­bouw. Er komt een mo­dern zorg- en be­han­del­cen­trum voor in de plaats. De re­cen­te­re bouw­vleu­gels blij­ven in ge­bruik en wor­den in­ge­bed in de nieuw­bouw.

 

Waar kunt u voor te­recht in St. Mar­ti­nus, ook tij­dens de nieuw­bouw?

Af­de­ling so­ma­tiek in mo­der­ne vleu­gel

In St. Mar­ti­nus zijn mo­der­ne af­de­lin­gen so­ma­tiek. De­ze af­de­lin­gen zijn voor­zien van al­le fa­ci­li­tei­ten en het ac­cent ligt er op kleur en licht. Hier wo­nen men­sen die in­ten­sie­ve zorg en be­han­de­ling no­dig heb­ben. In de­ze vleu­gel van St. Mar­ti­nus kun­nen men­sen (blij­ven) wo­nen tij­dens de nieuw­bouw van het an­de­re deel.

Zorg op maat

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u in St. Mar­ti­nus zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kunt wo­nen. Een nieuw thuis. Fa­mi­lie, vrien­den en de lo­ka­le ge­meen­schap zijn hier­bij van gro­te waar­de. Uw mo­ge­lijk­he­den en be­hoef­ten, met on­der­steu­ning van men­sen uit uw om­ge­ving, vor­men het uit­gangs­punt bij het bie­den van on­ze zorg. Pro­fes­si­o­ne­le zorg is aan­vul­lend en on­der­steu­nend.

Di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten en fa­ci­li­tei­ten bie­den we tij­dens de nieuw­bouw­pe­ri­o­de in de vleu­gel zelf.

Ro­ze lo­per

St. Mar­ti­nus wil een to­le­rant huis zijn. On­ge­acht af­komst, cul­tuur, re­li­gie of sek­su­e­le ge­aard­heid: ie­der­een is wel­kom. To­le­ran­tie blijkt ook uit de on­der­schei­ding met de Ro­ze Lo­per.

Toe­gang af­de­ling so­ma­tiek

De toe­gang naar de vleu­gel van de af­de­lin­gen so­ma­tiek is van­af 12 de­cem­ber aan de zij­de van de Em­ma­sin­gel van­we­ge de nieuw­bouw. Tot die tijd is de in­gang via de (ou­de) hoof­den­tree aan de Vo­gels­bleek.

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

Meer in­for­ma­tie over het nieu­we zorg- en be­han­del­cen­trum

Bij nieuws kunt u meer le­zen over het nieu­we zorg- en be­han­del­cen­trum dat ge­bouwd wordt.

Activiteiten

Be­we­gen

U kunt in St. Mar­ti­nus deel­ne­men aan het rol­stoel­dan­sen, het pro­gram­ma Meer Be­we­gen voor Ou­de­ren, mu­ziek en dans, de wan­del­club of u kunt er eens op uit gaan met de rol­stoel­fiets. Be­we­ging is goed voor li­chaam en geest.

Door re­gel­ma­tig te be­we­gen ver­be­tert uw spier­kracht, con­di­tie en ba­lans. Hier­door is het ge­mak­ke­lij­ker da­ge­lijk­se ac­ti­vi­tei­ten te blij­ven doen. Be­we­gen draagt bij aan de zelf­stan­dig­heid en is ook leuk om te doen.

Cre­a­tie­ve ac­ti­vi­tei­ten

Deel­ne­men aan de cre­a­tie­ve ac­ti­vi­tei­ten kan be­te­ke­nen dat u zelf iets cre­ëert, maakt en hier­van ge­niet of deel­neemt om de sfeer te proe­ven van het sa­men be­zig zijn. Er­va­ring is niet no­dig. U kunt bij­voor­beeld ko­ken, bak­ken, deel­ne­men aan de cre­a­tie­ve soos of het volks­schil­de­ren. 

In­di­vi­du­e­le ac­ti­vi­tei­ten

Vindt u het fijn om in­di­vi­du­eel een ac­ti­vi­teit te on­der­ne­men? In over­leg met u wordt een vrij­wil­li­ger ge­zocht om sa­men een ac­ti­vi­teit te on­der­ne­men. U kunt den­ken aan het be­luis­te­ren van mu­ziek, het spe­len van een spel, een eind­je wan­de­len of het kij­ken van fo­to’s.

Mu­ziek

Mu­ziek kan ons vro­lijk stem­men, ener­gie ge­ven of her­in­ne­rin­gen op­roe­pen. Luis­te­ren naar mooie mu­ziek ont­spant, brengt rust of brengt ons in be­we­ging. In St. Mar­ti­nus kunt u ge­nie­ten van klas­sie­ke mu­ziek, het be­wo­ners­koor of van een mu­ziek­be­le­ving op de af­de­ling met gi­taar­be­ge­lei­ding.

Ont­span­nings­ac­ti­vi­tei­ten

Naast de we­ke­lijk­se ac­ti­vi­tei­ten or­ga­ni­seert zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus di­ver­se ont­span­nings­ac­ti­vi­tei­ten en sei­zoens­ge­bon­den fees­ten.

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

In het zorg­cen­trum bie­den we di­ver­se aan­vul­len­de fa­ci­li­tei­ten en dien­sten. De­ze vindt u hier­on­der. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

De in­gang van af­de­ling so­ma­tiek van zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus ligt aan de Em­ma­sin­gel in het cen­trum van Weert. Een bus­hal­te ligt op cir­ca 2 mi­nu­ten loop­af­stand.

Gra­tis wi­fi

Er is in zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus gra­tis wi­fi be­schik­baar op be­paal­de af­de­lin­gen. De in­log­ge­ge­vens vindt u op de lo­ca­tie.

Ka­bel­krant

Mid­dels de ka­bel­krant blijft u op de hoog­te van we­tens­waar­dig­he­den en in­for­ma­tie rond­om ac­ti­vi­tei­ten in zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus.

Kap­per

'Als uw haar maar goed zit', een be­kend ge­zeg­de dat veel men­sen ter har­te ne­men. Een knip­beurt of uw haar la­ten föh­nen; dat kan bij de kap­sa­lon in St. Mar­ti­nus.

Par­keer­ge­le­gen­heid

Tij­dens de nieuw­bouw is er geen par­keer­ge­le­gen­heid op het ter­rein van St. Mar­ti­nus. We ver­wij­zen u naar par­keer­voor­zie­nin­gen in de om­ge­ving. Cli­ën­ten en be­zoe­kers die min­der goed ter been zijn, kun­nen dicht bij de in­gan­gen wor­den ge­bracht.

Par­ke­ren in om­ge­ving:

  • Em­ma­sin­gel
  • Par­keer­ter­rein Kas­teel­plein (bij de Ra­bo­bank)
  • Par­keer­ga­ra­ge De Munt, Stad­huis­plein/Ho­gesteen­weg (on­der het voor­ma­li­ge stad­huis, nu Cwar­tier ge­naamd)
  • Par­keer­dek Oud Gast­huis­plein (Ho­gesteen­weg, bij voor­ma­lig stad­huis)
Lithur­gi­sche vie­rin­gen

Tij­dens de nieuw­bouw or­ga­ni­se­ren we de lithur­gi­sche vie­rin­gen op klein­scha­li­ge wij­ze op de af­de­lin­gen.

Was­ser­vi­ce

Vindt u het was­sen en het strij­ken van uw kle­ding ook zo'n tijd­ro­ven­de klus of wel­licht ver­moei­end? Stich­ting Land van Hor­ne be­schikt over een mo­der­ne was­se­rij. Wan­neer u in St. Mar­ti­nus komt wo­nen, kunt u er­voor kie­zen hier ge­bruik van te ma­ken.

St. Martinus nieuwbouw
Nieuw zorg- en be­han­del­cen­trum: aan­zicht Vo­gels­bleek
St. Martinus nieuwbouw
Nieuw zorg- en be­han­del­cen­trum, ter­ras
St. Martinus Luchtfoto
Hui­di­ge St. Mar­ti­nus: in vo­gel­vlucht