Was- en strijkser­vi­ce

Houd meer tijd of ener­gie over voor an­de­re din­gen

De was doen: stie­kem best een tijd­ro­ven­de klus, ie­de­re week weer. Ook kan het be­las­tend zijn als u bij­voor­beeld klach­ten hebt aan uw pols of arm. Wilt u uw tijd of ener­gie lie­ver over­hou­den voor an­de­re din­gen, of wilt u uw fa­mi­lie niet met de was be­las­ten? Dan kunt u de was of de strijk door on­ze was­se­rij la­ten doen. Al­les weer schoon en fris bij u thuis re­tour.

U kunt de was met­een op­ber­gen in uw kast

De Stich­ting Land van Hor­ne heeft een hy­per­mo­der­ne was­se­rij in Weert en biedt een was­ser­vi­ce en een strijkser­vi­ce. Voor cli­ën­ten van on­ze zorg­cen­tra en ie­der­een uit Weert, Ne­der­weert en Leu­dal die er ge­bruik van wil ma­ken.

Wij ha­len het vie­ze was­goed bij u thuis op en be­zor­gen dan met­een de scho­ne was. De scho­ne was vou­wen wij tot net­te sta­pels of u kunt er voor kie­zen om het was­goed door ons te la­ten strij­ken. Kort­om, als wij het scho­ne was­goed be­zor­gen, dan kunt u het met­een op­ber­gen in uw gar­de­ro­be­kast.

Nu ex­tra voor­de­lig ta­rief voor 70-plus­sers en Wmo-cli­ën­ten in Lim­burg

Bent u 70-plus­ser en woont u in de ge­meen­te Weert, Ne­der­weert of Leu­dal? Of maakt u ge­bruik van de Wmo (Wet maat­schap­pe­lij­ke on­der­steu­ning)? Dan kunt u nu te­gen een ex­tra laag ta­rief ge­bruik ma­ken van on­ze was- en strijkser­vi­ce. De­ze ge­meen­ten ko­men dan na­me­lijk te­ge­moet in de kos­ten.

Aan­mel­den of meer in­for­ma­tie was­se­rij

Wilt u ge­bruik ma­ken van de was­ser­vi­ce of strijkser­vi­ce? Of wilt u meer in­for­ma­tie? Vraag het ge­rust bij on­ze re­cep­ties of bel of mail naar on­ze cen­tra­le: T 0900 333 55 55 en in­fo@land­van­hor­ne.nl. Wij ver­tel­len u graag meer over de mo­ge­lijk­he­den en de kos­ten.

Leveranciers

Geen items gevonden