Agen­da

Over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten

Actuele gebeurtenissen

 • maandag
  10
  april
  Alz­hei­mer Ca­fé Weert: On­be­gre­pen ge­drag (Het Keen­ter Hart, St. Jo­zefs­kerk­plein 3 in Weert)

  Bij de­men­tie den­ken we voor­al aan toe­ne­men­de ge­heu­gen­stoor­nis­sen, maar de­ze stoor­nis­sen ver­oor­za­ken maar ten de­le de pro­ble­men in het da­ge­lijks func­ti­o­ne­ren. Naast de zo­ge­naam­de cog­ni­tie­ve stoor­nis­sen zijn er ook ver­an­de­rin­gen in het ge­drag en dit heeft niet al­leen ge­vol­gen voor de per­soon die het treft, maar ook voor diens om­ge­ving. Wel­ke ge­drags­ver­an­de­rin­gen ko­men vaak voor en wel­ke fac­to­ren be­ïn­vloe­den het ge­drag? De stap van on­be­grip naar be­grip is de eer­ste stap in de om­gang met het ver­an­derd ge­drag.

  Lees meer...
 • woensdag
  12
  april
  Alz­hei­mer Ca­fé Maar­hee­ze: Le­ven met de dia­gno­se de­men­tie (Smelt­kroes, Kij­kak­kers 1 in Maar­hee­ze)

  Het krij­gen van de dia­gno­se de­men­tie is een zeer aan­grij­pend ge­beu­ren in een ge­zin. Vaak gaat dit ge­paard met veel emo­ties bij de per­soon die het treft en ook bij man­tel­zor­gers en fa­mi­lie­le­den. Hoe ga je hier sa­men mee om? Is dit ooit te ac­cep­te­ren? Wat be­te­kent dit voor re­la­ties bin­nen een ge­zin en de om­ge­ving?

  Lees meer...