Agen­da

Over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten

Actuele gebeurtenissen

 • maandag
  20
  november

  Op maan­dag 20 no­vem­ber is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert. Het the­ma is de­ze avond  "Om­gaan met ver­lies". Zo­wel de per­soon met de­men­tie als diens om­ge­ving krijgt te ma­ken met ver­lie­ser­va­rin­gen. De per­soon met de­men­tie ver­liest zijn ge­heu­gen, prak­ti­sche vaar­dig­he­den en zelf­stan­dig­heid. De om­ge­ving ver­liest on­der an­de­re zijn on­af­han­ke­lijk­heid en een ge­spreks­part­ner met wie al­les ge­deeld kon wor­den.Tij­dens dit Alz­hei­mer Ca­fé gaan we met een ge­spreks­lei­der van een part­ner­groep in ge­sprek over de­ze the­ma's.             

   

   

  Lees meer...
 • donderdag
  23
  november
  Mos­se­l­avond in Ma­ri­ën­burght (Zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght)

  Don­der­dag 23 no­vem­ber wordt er een mos­se­l­avond ge­or­ga­ni­seerd in de Kom-Eet, het res­tau­rant van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght in Bu­del. Wie zin heeft in een leu­ke avond met een heer­lijk mos­sel di­ner is van har­te wel­kom. Doel van de avond: el­kaar ont­moe­ten en sa­men ge­nie­ten!

   

  Lees meer...
 • zaterdag
  25
  november
  Ad­vents­markt (Zorg­cen­trum St Jo­seph)

  Za­ter­dag­mid­dag 25 no­vem­ber van 13.30 tot 16.30 uur is de twee­de Ad­vents­markt in zorg­cen­trum St. Jo­seph. Ook dit jaar pre­sen­te­ren stand­hou­ders hun cre­a­tie­ve pro­duc­ten. Ook kunt u in­schrij­ven voor een work­shop op het ge­bied van cre­a­ti­vi­teit en bloem­sier­kunst.

  Lees meer...