Merkt u dat uw moe­der niet meer vaak het huis uit gaat of steeds min­der on­der­neemt? Dat de da­gen wat lang wor­den of haar we­reld­je steeds klei­ner wordt? Met dag­be­ste­ding ge­ven we weer vorm aan haar da­gen en ont­moet ze men­sen. Het is ook voor men­sen die zelf niet meer goed de deur uit kun­nen door bij­voor­beeld een be­per­king.

Dag­rit­me en ook 'on­der de men­sen'

Dag­be­ste­ding is voor men­sen die thuis wo­nen en voor zich­zelf geen zin­vol­le dagin­vul­ling kun­nen re­ge­len. Zij heb­ben moei­te om de da­ge­lijk­se ac­ti­vi­tei­ten te re­ge­len waar­door ze in een so­ci­aal iso­le­ment kun­nen ko­men. Dit kan ko­men door bij­voor­beeld be­gin­nen­de de­men­tie, of door een fy­sie­ke be­per­king. Dag­be­ste­ding brengt struc­tuur in hun dag en week en kan er­voor zor­gen dat ie­mand thuis kan blij­ven wo­nen.

Activiteiten en gezellige sfeer

Men­sen kun­nen een of meer­de­re da­gen per week naar dag­be­ste­ding in de buurt toe. Hoe ziet zo'n dag er dan uit? "Mee­st­al be­gin­nen we om 9 uur of half 10. We on­der­ne­men sa­men al­ler­lei ac­ti­vi­tei­ten in de huis­ka­mer, zo­als ge­heu­gen­trai­ning, groeps­ge­sprek­ken, spel­len, gym­men, of we le­zen sa­men de krant. Sfeer en ge­zel­lig­heid zijn daar­bij be­lang­rijk", ver­telt Ma­ria Her­mans, me­de­wer­ker wel­zijn. "Tus­sen de mid­dag eten we sa­men en kun­nen men­sen wat rus­ten als ze dat wil­len."

 

Dag­be­ste­ding steunt man­tel­zorg

Als u al lan­ge­re tijd of veel voor uw part­ner of uw va­der of moe­der zorgt, dan hebt u af en toe een mo­ment voor uzelf no­dig. Dag­be­ste­ding biedt rust­pun­ten in de week voor de man­tel­zor­gers. Hier­door hebt u wat meer ruim­te en kunt u uw fa­mi­lie­lid ook goed blij­ven hel­pen.

Con­tact

Dag­be­ste­ding is mo­ge­lijk in So­me­ren, Bu­del, Maar­hee­ze, Ne­der­weert, Weert, Stramp­roy en Os­pel. Voor deel­na­me is een Wmo-in­di­ca­tie van de ge­meen­te no­dig (Wet maat­schap­pe­lij­ke on­der­steu­ning). U kunt con­tact op­ne­men met uw ge­meen­te of bel ons vrij­blij­vend voor meer uit­leg of on­der­steu­ning bij het aan­vra­gen: T 0900 333 55 55.

Als ie­mand naast dag­be­ste­ding ook the­ra­pie no­dig heeft, zo­als fy­si­o­the­ra­pie, dan kan dag­be­han­de­ling een mo­ge­lijk­heid zijn. U leest er meer over de vor­men van dag­be­han­de­ling bij be­han­de­ling en re­va­li­da­tie.